WB9VXY-6>APOT40,WIDE2-2,qAR,WB9VXY-5:!3519.61N/12049.56W# 13.5V 52C
WB9VXY-6>APOT40,WIDE2-2,qAR,K6NLC-5:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 14.2V 51C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 13.5V 52C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 13.7V 50C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 13.5V 50C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 13.3V 48C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 13.1V 48C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 13.1V 48C
WB9VXY-6>APOT40,WIDE2-2,qAR,WB9VXY-5:!3519.61N/12049.56W# 13.1V 47C
WB9VXY-6>APOT40,WIDE2-2,qAR,WB9VXY-5:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 48C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 46C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 48C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 45C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 47C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 44C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 45C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 44C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 44C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 45C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 43C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 45C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 42C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 45C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 42C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 42C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 43C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 41C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 39C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 41C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 41C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 39C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 36C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 38C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 36C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2SWISS2:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 39C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 39C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 38C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 39C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3519.61N/12049.56W# 12.5V 39C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3519.61N/12049.56W# 12.5V 39C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3519.61N/12049.56W# 12.5V 38C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3519.61N/12049.56W# 12.5V 37C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3519.61N/12049.56W# 12.5V 38C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3519.61N/12049.56W# 12.4V 37C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3519.61N/12049.56W# 12.5V 38C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3519.61N/12049.56W# 12.5V 38C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 37C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 38C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 38C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 39C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 40C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:!3519.61N/12049.56W# 12.5V 41C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 44C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:!3519.61N/12049.56W# 12.5V 43C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 44C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 12.6V 43C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 45C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 12.7V 44C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 44C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 44C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3519.61N/12049.56W# 12.8V 48C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3519.61N/12049.56W# 12.9V 46C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3519.61N/12049.56W# 13.0V 45C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3519.61N/12049.56W# 13.0V 47C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3519.61N/12049.56W# 13.0V 48C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3519.61N/12049.56W# 13.0V 47C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3519.61N/12049.56W# 13.0V 49C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 13.0V 44C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 13.2V 50C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 13.2V 51C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 13.1V 50C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 13.0V 49C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 13.1V 46C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 13.0V 49C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:!3519.61N/12049.56W# 13.0V 45C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:!3519.61N/12049.56W# 13.2V 41C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:!3519.61N/12049.56W# 13.2V 46C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:!3519.61N/12049.56W# 13.2V 41C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:!3519.61N/12049.56W# 13.3V 46C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:!3519.61N/12049.56W# 13.2V 45C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:>Los Osos Low Level
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:!3519.61N/12049.56W# 13.2V 46C
WB9VXY-6>APOT40,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:>Los Osos Low Level