KI5LEG-7>RYTX8T,K5WH-4,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K0CPM-3:`{L;l*sYY`"5&}Voice 146.52MHz make simplex great again_0
KI5LEG-7>RYTX8T,K5WH-4,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K0CPM-3:`{L:l#4YY`"4J}Voice 146.52MHz make simplex great again_0
KI5LEG-7>RYTX8T,K5WH-4,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K0CPM-3:`{L:l sYY`"4:}Voice 146.52MHz make simplex great again_0
KI5LEG-7>RYTX8T,K5WH-4,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K0CPM-3:`{L:l sYY`"4:}Voice 146.52MHz make simplex great again_0
KI5LEG-7>RYTX8T,K5WH-4,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K0CPM-3:`{L:l sYY`"4:}Voice 146.52MHz make simplex great again_0
KI5LEG-7>RYTX8X,K5WH-4,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K0CPM-3:`{L@l 9YY`"4e}Voice 146.52MHz make simplex great again_0
KI5LEG-7>RYTX8W,K5WH-4,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K0CPM-3:`{L?l!.YY`"4=}Voice 146.52MHz make simplex great again_0
KI5LEG-7>RYTX8X,K5WH-4,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K0CPM-3:`{L=l"ZYY`"4P}Voice 146.52MHz make simplex great again_0