WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080030E0000----0329--------006C001B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080030E0000----0328--------006C001E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080030C0000----0326--------006C002400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080030C0000----0325--------006C002700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!00000080030C0000----0323--------006C002A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080030C0000----0325--------006C002D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080030B0000----0324--------006C003000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!00000080030A0000----0323--------006C003300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080030A0000----0322--------006C003600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080030B0000----0322--------006C003900000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!00000080030C0000----0322--------006C003C00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080030A0000----0321--------006C003F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003090000----0321--------006C004200000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003070000----0320--------006C004500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003070000----0320--------006C004800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003090000----031F--------006C004B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003090000----031F--------006C004E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003090000----031F--------006C005100000000
WB4QEV-4>WX,KD5CQB-2*,WIDE2,qAR,WZ5A-10:!!0000008003090000----031E--------006C005400000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003070000----031E--------006C005700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003070000----031D--------006C005A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003060000----031D--------006C005D00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003060000----031D--------006C006000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003050000----031B--------006C006300000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003040000----031A--------006C006600000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003050000----031A--------006C006900000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003040000----031A--------006C006C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003040000----0319--------006C006F00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003040000----0319--------006C007200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003040000----0319--------006C007500000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003020000----0318--------006C007800000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003030000----0318--------006C007B00000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003020000----0317--------006C007E00000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003020000----0318--------006C008100000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003010000----0317--------006C008400000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003020000----0316--------006C008700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003020000----0316--------006C008A00000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003020000----0316--------006C008D00000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003020000----0316--------006C009000000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003020000----0316--------006C009300000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003020000----0315--------006C009600000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003020000----0315--------006C009900000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003020000----0315--------006C009C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003010000----0315--------006C009F00000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008002FF0000----0314--------006C00A200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002FF0000----0314--------006C00A500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002FF0000----0314--------006C00A800000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003000000----0314--------006C00AB00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003010000----0313--------006C00AE00000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003010000----0313--------006C00B100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003020000----0313--------006C00B400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003030000----0313--------006C00B700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003020000----0313--------006C00BA00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003020000----0313--------006C00BD00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003020000----0313--------006C00C000000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003010000----0313--------006C00C300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003010000----0313--------006C00C600000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003010000----0311--------006C00C900000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003010000----0311--------006C00CC00000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003010000----0310--------006C00CF00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003000000----0310--------006C00D200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002FF0000----0310--------006C00D500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002FE0000----0310--------006C00D800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002FC0000----030F--------006C00DB00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008002FC0000----030F--------006C00DE00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002FD0000----030F--------006C00E100000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008002FC0000----030E--------006C00E400000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008002FB0000----030D--------006C00EA00000000
WB4QEV-4>WX,K5GVR-10*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002FB0000----030D--------006C00ED00000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008002FA0000----030C--------006C00F000000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008002FA0000----030B--------006C00F600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002FA0000----030B--------006C00F900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008002FA0000----030B--------006C00FC00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!0000008002F90000----030A--------006C00FF00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002F80000----0309--------006C010200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!0000008002F80000----0309--------006C010500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002F60000----0307--------006C010B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002F50000----0306--------006C010E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002F50000----0306--------006C011100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002F60000----0305--------006C011400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002F50000----0304--------006C011A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!0000008002F50000----0304--------006C011D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002F50000----0303--------006C012300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002F50000----0303--------006C012600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002F50000----0303--------006C012900000000
WB4QEV-4>WX,K5GVR-10*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002F40000----0302--------006C012C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002F40000----0302--------006C012F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!0000008002F50000----0302--------006C013200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002F40000----0301--------006C013500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002F10000----0300--------006C013B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!0000008002F10000----0300--------006C013E00000000
WB4QEV-4>WX,K5GVR-10*,WIDE2-1,qAR,KF5CLZ-10:!!0000008002F00000----02FF--------006C014400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002F00000----02FE--------006C014700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002F00000----02FD--------006C014A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!0000008002ED0000----02FC--------006C015900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!0000008002ED0000----02FC--------006C015C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002ED0000----02FC--------006C015F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002ED0000----02FB--------006C016200000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,KJ4LEG:!!0000008002ED0000----02FA--------006C016B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002ED0000----02FA--------006C017100000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008002ED0000----02FA--------006C017400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002EC0000----02F9--------006C017A00000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,KJ4LEG:!!0000008002EC0000----02F8--------006C017D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002EB0000----02F8--------006C018000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002EB0000----02F7--------006C018600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002ED0000----02F7--------006C018F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002ED0000----02F7--------006C019500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002ED0000----02F6--------006C019800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002ED0000----02F6--------006C019B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002EE0000----02F6--------006C019E00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002EF0000----02F7--------006C01A400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002EF0000----02F8--------006C01A700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002F00000----02F8--------006C01AA00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008002F00000----02F8--------006C01AD00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002F10000----02F8--------006C01B000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!0000008002F00000----02F8--------006C01B300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002EF0000----02F8--------006C01B600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008002EF0000----02F8--------006C01B900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!0000008002EE0000----02F7--------006C01BC00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002ED0000----02F4--------006C01C200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002EC0000----02F5--------006C01D100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002EB0000----02F5--------006C01D400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!0000008002EA0000----02F5--------006C01D700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E80000----02F4--------006C01DD00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002E80000----02F4--------006C01E000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002E90000----02F4--------006C01E300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002E90000----02F3--------006C01E600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002EA0000----02F3--------006C01EC00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002E90000----02F3--------006C01EF00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E90000----02F3--------006C01F200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E90000----02F3--------006C01F500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E90000----02F3--------006C01F800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E80000----02F2--------006C01FE00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E80000----02F2--------006C020100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E80000----02F2--------006C020400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002E80000----02F2--------006C020700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E90000----02F2--------006C020A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002E80000----02F2--------006C020D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002E70000----02F1--------006C021000000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002E70000----02F1--------006C021300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E70000----02F1--------006C021600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002E60000----02F1--------006C021900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E60000----02F0--------006C021C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E50000----02F0--------006C022200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E50000----02EF--------006C022500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02EF--------006C022B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02EE--------006C022E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02EE--------006C023400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02ED--------006C023700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02ED--------006C023A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02EC--------006C024000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02EC--------006C024300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02EC--------006C024600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02EB--------006C024C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02EB--------006C024F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02EB--------006C025200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E20000----02EB--------006C025500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E20000----02EB--------006C025800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E20000----02EB--------006C025B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02EA--------006C025E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02EA--------006C026100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E40000----02EA--------006C026400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02E9--------006C026700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02E9--------006C026A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E20000----02E9--------006C026D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E10000----02E8--------006C027300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008002DD0000----02E8--------006C027600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002DF0000----02E8--------006C027900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002DF0000----02E8--------006C027C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E00000----02E8--------006C027F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002E10000----02E8--------006C028200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002E30000----02E8--------006C028800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02E8--------006C028B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02E8--------006C028E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E40000----02E8--------006C029100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02F2--------006C029400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E30000----02E9--------006C029700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E40000----02E9--------006C029A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002E40000----02E9--------006C029D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E40000----02EA--------006C02A000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E50000----02EA--------006C02A300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002E60000----02EB--------006C02A600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E80000----02EB--------006C02A900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002E80000----02EC--------006C02AC00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002E90000----02EC--------006C02AF00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002EB0000----02ED--------006C02B200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008002EC0000----02EF--------006C02B500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002ED0000----02F0--------006C02B800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002F10000----02F2--------006C02BB00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002F30000----02F6--------006C02BE00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002F60000----02F9--------006C02C100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008002F90000----02FD--------006C02C400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008002FC0000----0301--------006C02C700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003010000----0305--------006C02CA00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003030000----030B--------006C02CD00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!00000080030B0000----0314--------006C02D300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003100000----0319--------006C02D600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003140000----031E--------006C02D900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003170000----0322--------006C02DC00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003200000----032A--------006C02E200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003230000----032E--------006C02E500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!00000080032A0000----033D--------006C02EE00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003310000----0344--------006C02F400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003360000----0349--------006C02F700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003380000----034C--------006C02FA00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!00000080033A0000----034F--------006C02FD00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080033C0000----0353--------006C030000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!00000080033E0000----0356--------006C030300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003440000----0359--------006C030600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003490000----035E--------006C030900000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080034D0000----0362--------006C030C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003500000----036A--------006C031200000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080034C0000----036D--------006C031500000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003500000----036F--------006C031800000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!0000008003570000----0372--------006C031B00000000
WB4QEV-4>WX,K5GVR-10*,WIDE2-1,qAR,KF5CLZ-10:!!00000080035E0000----0375--------006C031E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KE4BFX-1:!!00000080035D0000----037A--------006C032100000000
WB4QEV-4>WX,K5GVR-10*,WIDE2-1,qAR,KF5CLZ-10:!!00000080034D0000----037C--------006C032400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003550000----037A--------006C032A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!0000008003610000----037A--------006C032D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080036D0000----0386--------006C033600000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003730000----038B--------006C033900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003710000----038F--------006C033C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003760000----0392--------006C033F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003750000----0397--------006C034200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003770000----039A--------006C034500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003750000----039E--------006C034800000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080036F0000----03A0--------006C034B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080036F0000----03A0--------006C034E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003780000----03A0--------006C035100000000
WB4QEV-4>WX,K5GVR-10,qAR,KD5QZD-1:!!00000080037E0000----03A1--------006C035400000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003800000----03A4--------006C035700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!0000008003820000----03A6--------006C035A00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003850000----03AA--------006C035D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003850000----03AD--------006C036000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003840000----03AF--------006C036300000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003830000----03B3--------006C036600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003820000----03B4--------006C036900000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003840000----03B5--------006C036C00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080038C0000----03B6--------006C036F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!00000080038F0000----03B8--------006C037200000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003860000----03BA--------006C037500000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003910000----03BE--------006C037800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,W5NRU:!!00000080038E0000----03BF--------006C037B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003880000----03C0--------006C037E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080038C0000----03C1--------006C038100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080038A0000----03C2--------006C038400000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080038D0000----03C3--------006C038700000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080038E0000----03C3--------006C038A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003950000----03C4--------006C038D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003910000----03C7--------006C039000000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003970000----03C8--------006C039300000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003980000----03C9--------006C039600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003A30000----03CA--------006C039900000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080039F0000----03CC--------006C039C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003A50000----03CD--------006C039F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,KJ4LEG:!!0000008003960000----03CE--------006C03A200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003920000----03CE--------006C03A500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!00000080039C0000----03CF--------006C03A800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003950000----03D1--------006C03AB00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003A50000----03D1--------006C03AE00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003A00000----03D2--------006C03B100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003A90000----03D3--------006C03B400000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B60000----03D3--------006C03B700000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003AE0000----03D5--------006C03BA00000000
WB4QEV-4>WX,WIDE2-2,qAR,W5NRU:!!0000008003A40000----03D6--------006C03BD00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B00000----03D7--------006C03C000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003AA0000----03D7--------006C03C300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003A40000----03D8--------006C03C600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003A70000----03DC--------006C03C900000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,W5NRU:!!0000008003B30000----03DC--------006C03CC00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003AE0000----03DC--------006C03CF00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003AD0000----03DD--------006C03D200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B30000----03DD--------006C03D500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B40000----03DE--------006C03D800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B60000----03DE--------006C03DB00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B60000----03DF--------006C03DE00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B80000----03DF--------006C03E100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B60000----03E0--------006C03E400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003BE0000----03E0--------006C03E700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003C20000----03E1--------006C03EA00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003B80000----03E2--------006C03ED00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003C20000----03E2--------006C03F000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B60000----03E2--------006C03F300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003BE0000----03E2--------006C03F600000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003C10000----03E2--------006C03F900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003C40000----03E3--------006C03FC00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D40000----03E6--------006C03FF00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003CB0000----03E7--------006C040200000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!0000008003CF0000----03E8--------006C040500000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003BF0000----03E8--------006C040800000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003CA0000----03E9--------006C040B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003D50000----03E9--------006C040E00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D20000----03EA--------006C041100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003CF0000----03EA--------006C041400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003D70000----03EB--------006C041700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!0000008003D30000----03EB--------006C041A00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D40000----03EC--------006C041D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003DE0000----03EC--------006C042000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E00000----03ED--------006C042300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E10000----03F0--------006C042600000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E80000----03F0--------006C042900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003DD0000----03F1--------006C042C00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D60000----03F1--------006C042F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003CF0000----03F1--------006C043200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003CD0000----03F1--------006C043500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D30000----03F0--------006C043800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003CF0000----03F0--------006C043B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D50000----03ED--------006C043E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003DC0000----03EC--------006C044100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003D20000----03EB--------006C044400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003CF0000----03EB--------006C044700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003CC0000----03EA--------006C044A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D70000----03EA--------006C044D00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003DE0000----03E9--------006C045000000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003EC0000----03E9--------006C045300000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!0000008003DE0000----03EA--------006C045600000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E10000----03EA--------006C045900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E00000----03EB--------006C045C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E10000----03EB--------006C045F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003DC0000----03EB--------006C046200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003DD0000----03EB--------006C046500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E30000----03EB--------006C046800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D20000----03EB--------006C046B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003CE0000----03EA--------006C046E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E10000----03EA--------006C047100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003EA0000----03E9--------006C047400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003DF0000----03E9--------006C047700000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003CA0000----03E9--------006C047A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E20000----03E9--------006C047D00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003DD0000----03E9--------006C048000000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003F10000----03E9--------006C048300000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E00000----03EA--------006C048600000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003DD0000----03EA--------006C048900000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003DE0000----03EB--------006C048C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E90000----03EB--------006C048F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003F30000----03EB--------006C049200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E60000----03EC--------006C049500000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003DF0000----03ED--------006C049800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E00000----03F0--------006C049B00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E90000----03F1--------006C049E00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D50000----03F1--------006C04A100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003D40000----03F1--------006C04A400000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003C20000----03F0--------006C04A700000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003CC0000----03EC--------006C04AA00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D20000----03EA--------006C04AD00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003C90000----03E8--------006C04B000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E90000----03E7--------006C04B300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003E20000----03E7--------006C04B600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003E80000----03E8--------006C04B900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D50000----03E9--------006C04BC00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003D80000----03EA--------006C04BF00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003CA0000----03EB--------006C04C200000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003CB0000----03EB--------006C04C500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003CA0000----03EA--------006C04C800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B90000----03E9--------006C04CB00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003BE0000----03E7--------006C04CE00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003BE0000----03E6--------006C04D100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003BE0000----03E1--------006C04D400000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B90000----03E0--------006C04D700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003B80000----03DE--------006C04DA00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003C00000----03DD--------006C04DD00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!0000008003BB0000----03DC--------006C04E000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B80000----03D8--------006C04E300000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B80000----03D7--------006C04E600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003B00000----03D6--------006C04E900000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B10000----03D5--------006C04EC00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B40000----03D4--------006C04EF00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B30000----03D4--------006C04F200000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!0000008003B50000----03D3--------006C04F500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B40000----03D1--------006C04F800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B00000----03CF--------006C04FB00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B40000----03CD--------006C04FE00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B40000----03CD--------006C050100000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B10000----03CC--------006C050400000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003AB0000----03CB--------006C050700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003A70000----03CA--------006C050A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003AC0000----03CA--------006C050D00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003B10000----03C9--------006C051000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003AB0000----03C9--------006C051300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003AD0000----03C8--------006C051600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003B40000----03C8--------006C051900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003AF0000----03C8--------006C051C00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!0000008003A70000----03C8--------006C051F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003A90000----03C7--------006C052200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003AA0000----03C5--------006C052500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003A70000----03C4--------006C052800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003A70000----03C4--------006C052B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003A40000----03C3--------006C052E00000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!0000008003A20000----03C2--------006C053100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003A10000----03C1--------006C053400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003A30000----03C1--------006C053700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003A00000----03C0--------006C053A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080039F0000----03BF--------006C053D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080039D0000----03BF--------006C054000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080039B0000----03BE--------006C054300000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!00000080039C0000----03BE--------006C054600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003990000----03BB--------006C054900000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!0000008003990000----03BA--------006C054C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003960000----03BA--------006C054F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003980000----03B8--------006C055200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003920000----03B7--------006C055500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003940000----03B6--------006C055800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003900000----03B5--------006C055B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080038E0000----03B4--------006C055E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080038E0000----03B1--------006C056100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080038D0000----03B0--------006C056400000000
WB4QEV-4>WX,W4IAX-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!00000080038A0000----03AE--------006C056700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003880000----03AD--------006C056A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003880000----03AB--------006C056D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003870000----03AA--------006C057000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003870000----03A9--------006C057300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003850000----03A6--------006C057600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003830000----03A5--------006C057900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003830000----03A4--------006C057C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003820000----03A2--------006C057F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080037E0000----03A1--------006C058200000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,KJ4LEG:!!00000080037C0000----039F--------006C058500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!00000080037B0000----039D--------006C058800000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003770000----039B--------006C058B00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003770000----0399--------006C058E00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003750000----0397--------006C059100000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003700000----0396--------006C059400000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003700000----0393--------006C059700000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!00000080036E0000----0391--------006C059A00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080036C0000----038E--------006C059D00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!00000080036A0000----038C--------006D000000000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003680000----038A--------006D000300000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003680000----0387--------006D000600000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003670000----0385--------006D000900000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003660000----0383--------006D000C00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003650000----0381--------006D000F00000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,WIDE2-1,qAR,N4SAR:!!0000008003630000----037D--------006D001500000000
WB4QEV-4>WX,KI4ELU-7*,qAR,N4SAR:!!0000008003630000----037C--------006D001800000000