K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0072005701F40000----0202--------000A00E10000009C
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!009C003001F40000----0202--------000A00F00000008E
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0082001701FA0000----020A--------000A010E000000A9
K7KWR>APN391,KE7JVX-3*,WIDE2,qAR,K7TUS:!!0082001701FA0000----020A--------000A010E000000A9
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!005D001601FF0000----020A--------000A011D0000007D
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,KE7JGM-1:!!0064002E01FA0000----020A--------000A014A0000004A
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!00A4000B02020000----020A--------000A01590000008E
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0086002A01FA0000----0205--------000A0168000000C7
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0084005501EF0000----020A--------000A01770000005F
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!006B001401F20000----020A--------000A0186000000B8
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!009B002A02020000----0212--------000A019500000028
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!007F000C02020000----0212--------000A01A40000008D
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!00BD001D01FA0000----0219--------000A01B3000000A0
K7KWR>APN391,BWMTN,AZ3*,qAR,AK7DL:!!00B7000B01F70000----0219--------000A01C2000000A5
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0065001D01FA0000----0219--------000A01D100000076
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0096002501FD0000----0221--------000A01E000000092
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!004B002301F70000----0221--------000A01EF00000067
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0083002D01FA0000----022A--------000A01FE000000B3
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!00D8000801EA0000----0221--------000A021C000000A4
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!00A7001401E20000----0221--------000A022B00000091
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0036001B01DB0000----0221--------000A023A0000006E
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0075002801C10000----0212--------000A02580000005C
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0062001A01B20000----01D9--------000A028500000059
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000002101950000----01D3--------000A029400000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000002601910000----01BF--------000A02A300000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000003A01810000----01B5--------000A02B200000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,N6DI-1:!!0000003A01530000----01A8--------000A02C100000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000003A014E0000----0199--------000A02D000000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,N6DI-1:!!0000003A012C0000----0189--------000A02DF00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000003A013B0000----017A--------000A02EE00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,KE7JGM-1:!!0000003A01220000----0172--------000A02FD00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000003A012C0000----0162--------000A030C00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,KE7JGM-1:!!0000003A01340000----015B--------000A031B00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000003A012C0000----0153--------000A032A00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,KE7JGM-1:!!0000003A01150000----014B--------000A033900000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000003A011F0000----0143--------000A034800000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000003A010F0000----013B--------000A035700000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000000401340000----0134--------000A036600000007
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!002C0000014E0000----012F--------000A03750000001D
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!001700F2015B0000----013B--------000A03930000002C
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000000601490000----013B--------000A03A200000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!000000DF01310000----0134--------000A03C000000000
K7KWR>APN391,SQUAW*,AZ3-2,qAR,N6DI-1:!!000000DF010A0000----012C--------000A03CF00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!000000DF010A0000----012C--------000A03DE00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!000000DF01120000----0124--------000A03ED00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!000000DF01020000----011C--------000A03FC00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!000000DF00ED0000----010C--------000A041A00000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,KB7KFC-1:!!000000DF00ED0000----010C--------000A041A00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!000000DF00EA0000----010C--------000A042900000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!000000DF00F30000----0103--------000A043800000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!000000DF00F50000----0100--------000A044700000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,KB7KFC-1:!!000000DF00F50000----0100--------000A044700000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!000000DF00ED0000----00F7--------000A046500000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-8,W7MOT-3*,AZ3,qAR,KB7KFC-1:!!000000DF00ED0000----00F7--------000A046500000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000006100ED0000----00EF--------000A047400000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-8,W7MOT-3*,AZ3,qAR,KB7KFC-1:!!0000006100ED0000----00EF--------000A047400000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000006100DA0000----00F3--------000A048300000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-8,W7MOT-3*,AZ3,qAR,KB7KFC-1:!!0000006100DA0000----00F3--------000A048300000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000005900F70000----00EF--------000A049200000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000005900ED0000----00E7--------000A04A100000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000005300D70000----00DF--------000A04DD00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000005C00D40000----00D7--------000A04EC00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,KE7JGM-1:!!000000C200CC0000----00D7--------000A04FB00000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-8,W7MOT-3*,AZ3,qAR,KB7KFC-1:!!000000C200CC0000----00D7--------000A04FB00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,KE7JGM-1:!!000000C200CF0000----00D7--------000A050A00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000006C00C60000----00CF--------000A051900000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,KB7KFC-1:!!0000006C00C60000----00CF--------000A051900000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000005A00D70000----00CF--------000A052800000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3,qAR,KB7KFC-1:!!0000005A00D70000----00CF--------000A052800000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000005A00D70000----00CF--------000A053700000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000005A00DF0000----00CF--------000A054600000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3,qAR,K7TUS:!!0000005A00DF0000----00CF--------000A054600000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3,qAR,KB7KFC-1:!!0000005A00DF0000----00CF--------000A054600000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,KE7JGM-1:!!0000005A00C60000----00C6--------000A055500000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,KB7KFC-1:!!0000005A00C60000----00C6--------000A055500000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,KE7JGM-1:!!0000005A01250000----00CF--------000A057300000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,KE7JGM-1:!!0000005A015E0000----00DF--------000A058200000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3,qAR,K7TUS:!!0000005A015E0000----00DF--------000A058200000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000005A01B30000----00EF--------000A059100000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,K7TUS:!!0000005A01B30000----00EF--------000A059100000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,KB7KFC-1:!!0000005A01B30000----00EF--------000A059100000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!003C000601CB0000----0117--------000B000000000033
K7KWR>APN391,W7MOT-3*,WIDE2,qAR,K7TUS:!!003C000601CB0000----0117--------000B000000000033
K7KWR>APN391,W7MOT-3*,WIDE2,qAR,KB7KFC-1:!!003C000601CB0000----0117--------000B000000000033
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000007B020A0000----0166--------000B001E00000042
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,K7TUS:!!0000007B020A0000----0166--------000B001E00000042
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,KB7KFC-1:!!0000007B020A0000----0166--------000B001E00000042
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000008B01F60000----0191--------000B002D0000001C
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,K7TUS:!!0000008B01F60000----0191--------000B002D0000001C
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,KB7KFC-1:!!0000008B01F60000----0191--------000B002D0000001C
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000007A01F60000----01A8--------000B003C00000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,K7TUS:!!0000007A01F60000----01A8--------000B003C00000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,KB7KFC-1:!!0000007A01F60000----01A8--------000B003C00000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!002800B101C70000----01C7--------000B004B0000000C
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,K7TUS:!!002800B101C70000----01C7--------000B004B0000000C
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,KB7KFC-1:!!002800B101C70000----01C7--------000B004B0000000C
K7KWR>APN391,MINGUS*,WIDE2-1,qAR,AK7DL:!!0019008F01D60000----01DB--------000B005A00000017
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3,qAR,K7TUS:!!0019008F01D60000----01DB--------000B005A00000017
K7KWR>APN391,MINGUS*,WIDE2-1,qAR,AK7DL:!!0000008C01FD0000----01F2--------000B006900000007
K7KWR>APN391,MINGUS*,WIDE2-1,qAR,AK7DL:!!0010008E01EF0000----0202--------000B007800000004
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3,qAR,KB7KFC-1:!!0010008E01EF0000----0202--------000B007800000004
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000006B02210000----0212--------000B008700000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,K7TUS:!!0000006B02210000----0212--------000B008700000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,KB7KFC-1:!!0000006B02210000----0212--------000B008700000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000007D02210000----0221--------000B009600000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,K7TUS:!!0000007D02210000----0221--------000B009600000000
K7KWR>APN391,SQUAW,W7MOT-3*,AZ3-1,qAR,KB7KFC-1:!!0000007D02210000----0221--------000B009600000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000009B02340000----0232--------000B00A500000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!0000009B02420000----023A--------000B00B400000000
K7KWR>APN391,MINGUS,GREENS,AZ3*,qAR,K7TUS:!!0000009B02420000----023A--------000B00B400000000
K7KWR>APN391,MINGUS,W7MOT-10,W7MOT-3*,AZ3,qAR,KB7KFC-1:!!0000009B02420000----023A--------000B00B400000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,WIDE2-1,qAR,KE7JGM-1:!!0000000D02210000----0242--------000B00C300000000
K7KWR>APN391,MINGUS*,AZ3-2,qAR,AK7DL:!!00000000020A0000----024D--------000B00D200000000
K7KWR>APN391,MINGUS,W7MOT-10,W7MOT-3*,AZ3,qAR,K7TUS:!!00000000020A0000----024D--------000B00D200000000