K7D3>APTW14,K8COP-3*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06012144c159s000g000t057r000p000P001h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-3*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06012200c159s000g000t058r000p000P001h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-3*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06012208c159s000g000t058r000p000P001h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-3*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06012216c159s000g000t058r000p000P001h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06012240c181s004g005t059r000p000P001h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06012304c152s000g000t059r000p000P001h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1,CHLSEA,MI3,qAO,K8XG-1:_06012304c152s000g000t059r000p000P001h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06012328c186s000g000t059r000p000P001h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06012352c211s004g004t060r000p000P001h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020008c207s005g005t061r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020024c222s005g004t061r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020105c215s005g003t062r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020121c231s005g006t062r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020153c240s004g004t063r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020209c245s006g008t063r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020305c226s006g008t064r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020337c235s007g007t063r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020409c231s004g006t063r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020417c235s004g000t062r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020441c211s003g004t062r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06020457c108s005g004t062r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06021033c221s006g007t078r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06021417c256s014g008t086r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06021521c235s009g009t083r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06021737c246s008g007t084r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06021745c267s008g008t084r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06021817c229s009g009t083r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3-1,qAR,AB8DT-10:_06021929c191s001g000t081r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3-1,qAR,AB8DT-10:_06022001c184s000g000t079r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06022009c184s000g000t078r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06022121c221s000g000t075r000p001P000h..b.....tU2k
K7D3>APTW14,K8COP-1*,MI3,qAR,AB8DT-10:_06022137c208s000g000t076r000p001P000h..b.....tU2k