K42C>APTW01,HAMLTN*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01042200c273s000g000t069r000p034P000h71b09738tU2k
K42C>APTW01,MI3-3,qAR,HAMLTN:_01042227c273s000g000t068r000p034P000h76b09743tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01042340c273s000g000t061r000p034P000h96b09751tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3*,MI3-1,qAR,HAMLTN:_01050027c273s000g000t058r000p000P000h00b09749tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01050040c273s000g000t058r000p000P000h00b09751tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-1,qAR,AB8DT-10:_01050100c273s000g000t057r000p000P000h00b09752tU2k
K42C>APTW01,MI3-3,qAR,AB8DT-10:_01050113c273s000g000t057r000p000P000h00b09752tU2k
K42C>APTW01,MI3-3,qAR,AB8DT-10:_01050127c273s000g000t057r000p000P000h00b09752tU2k
K42C>APTW01,MI3-3,qAR,AB8DT-10:_01050140c273s000g000t057r000p000P000h00b09750tU2k
K42C>APTW01,MI3-3,qAR,AB8DT-10:_01050153c273s000g000t057r000p000P000h00b09750tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01050207c273s000g000t056r000p000P000h00b09749tU2k
K42C>APTW01,MI3-3,qAR,AB8DT-10:_01050220c273s000g000t056r000p000P000h00b09752tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-1,qAR,HAMLTN:_01050240c273s000g000t056r000p000P000h00b09753tU2k
K42C>APTW01,MI3-3,qAR,AB8DT-10:_01050247c273s000g000t056r000p000P000h00b09754tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3*,MI3-1,qAR,MAYVIL:_01050300c273s000g000t056r000p000P000h00b09751tU2k
K42C>APTW01,CHLSEA*,MI3-2,qAR,HOLLY:_01050320c273s000g000t055r000p000P000h00b09753tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,HAMLTN:_01050326c273s000g000t055r000p000P000h00b09753tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,HAMLTN:_01050340c273s000g000t055r000p000P000h00b09753tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01050346c273s000g000t055r000p000P000h00b09752tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3,qAR,K8DAA-8:_01050413c273s000g000t055r000p000P000h00b09751tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,HAMLTN:_01050440c273s000g000t054r000p000P000h00b09751tU2k
K42C>APTW01,K8WNJ-1*,MI3-1,qAR,K8DAA-8:_01050513c273s000g000t054r000p000P000h00b09749tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01050526c273s000g000t054r000p000P000h00b09748tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01050539c273s000g000t053r000p000P000h00b09745tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01050546c273s000g000t053r000p000P000h00b09746tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01050633c273s000g000t053r000p000P000h00b09749tU2k
K42C>APTW01,K8COP-3*,MI3-1,qAR,HAMLTN:_01050639c273s000g000t054r000p000P000h00b09750tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01050646c273s000g000t054r000p000P000h00b09753tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01050653c273s000g000t054r000p000P000h00b09753tU2k
K42C>APTW01,MI3-3,qAR,AB8DT-10:_01050746c273s000g000t059r000p000P000h00b09753tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,AB8DT-10:_01050753c273s000g000t059r000p000P000h00b09754tU2k
K42C>APTW01,MI3-3,qAR,AB8DT-10:_01050759c273s000g000t059r000p000P000h00b09753tU2k
K42C>APTW01,MI3-3,qAR,AB8DT-10:_01050839c273s000g000t063r000p000P000h00b09760tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,HAMLTN:_01050906c138s005g007t065r000p000P000h96b09757tU2k
K42C>APTW01,K8COP-1*,MI3-2,qAR,HAMLTN:_01050912c153s006g007t066r000p000P000h96b09758tU2k