20170918212459,N3UJJ-9>3X4X8S,K3GJ-13,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hH(ofo>/]"4&}146.520MHz & V-Alert=
20170918212905,N3UJJ-9>3X4X6T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDjo5F>/]"4/}146.520MHz & V-Alert=
20170918212920,N3UJJ-9>3X4X5U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`mgq>/]"44}146.520MHz & V-Alert=
20170918213421,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`l!F>/]"4D}146.520MHz & V-Alert=
20170918213921,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal M>/]"4@}146.520MHz & V-Alert=
20170918214421,N3UJJ-9>3X4X4V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal }>/]"47}146.520MHz & V-Alert=
20170918214921,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!A>/]"45}146.520MHz & V-Alert=
20170918215421,N3UJJ-9>3X4X4V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal P>/]"47}146.520MHz & V-Alert=
20170918215921,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal G>/]"4E}146.520MHz & V-Alert=
20170918220421,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal k>/]"4:}146.520MHz & V-Alert=
20170918220807,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`l_M>/]"45}146.520MHz & V-Alert=
20170918220831,N3UJJ-9>3X4X5X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDcni(>/]"40}146.520MHz & V-Alert=
20170918220845,N3UJJ-9>3X4X6Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDlo-W>/]"4-}146.520MHz & V-Alert=
20170918221007,N3UJJ-9>3X4X7P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hE| J_>/]"3y}146.520MHz & V-Alert=
20170918221949,N3UJJ-9>3X4X7U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDkmS^>/]"46}146.520MHz & V-Alert=
20170918222009,N3UJJ-9>3X4X5Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDcog>>/]"41}146.520MHz & V-Alert=
20170918222019,N3UJJ-9>3X4X5T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`nIn>/]"43}146.520MHz & V-Alert=
20170918222029,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`lrH>/]"47}146.520MHz & V-Alert=
20170918222529,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal N>/]"4%}146.520MHz & V-Alert=
20170918223029,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal {>/]"4&}146.520MHz & V-Alert=
20170918223529,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal S>/]"48}146.520MHz & V-Alert=
20170918224029,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal ^>/]"47}146.520MHz & V-Alert=
20170918224529,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`l n>/]"4C}146.520MHz & V-Alert=
20170918225029,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal >/]"45}146.520MHz & V-Alert=
20170918225529,N3UJJ-9>3X4X4V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!l>/]"4,}146.520MHz & V-Alert=
20170918230029,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!j>/]"40}146.520MHz & V-Alert=
20170918230529,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!>>/]"4>}146.520MHz & V-Alert=
20170918231029,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal j>/]"4F}146.520MHz & V-Alert=
20170918231530,N3UJJ-9>3X4X4V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!E>/]"4.}146.520MHz & V-Alert=
20170918232030,N3UJJ-9>3X4X4V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!O>/]"4)}146.520MHz & V-Alert=
20170918232530,N3UJJ-9>3X4X4V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!R>/]"4*}146.520MHz & V-Alert=
20170918233030,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!E>/]"4/}146.520MHz & V-Alert=
20170918233530,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!U>/]"4H}146.520MHz & V-Alert=
20170918234030,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!D>/]"4=}146.520MHz & V-Alert=
20170918234530,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!)>/]"47}146.520MHz & V-Alert=
20170918235030,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!e>/]"4"}146.520MHz & V-Alert=
20170919000030,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!B>/]"4*}146.520MHz & V-Alert=
20170919001031,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!Q>/]"42}146.520MHz & V-Alert=
20170919001531,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!E>/]"4=}146.520MHz & V-Alert=
20170919002031,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!+>/]"44}146.520MHz & V-Alert=
20170919002531,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!v>/]"4:}146.520MHz & V-Alert=
20170919003031,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!=>/]"47}146.520MHz & V-Alert=
20170919003531,N3UJJ-9>3X4X4V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal![>/]"4@}146.520MHz & V-Alert=
20170919004031,N3UJJ-9>3X4X4V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!L>/]"4B}146.520MHz & V-Alert=
20170919004531,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal J>/]"4<}146.520MHz & V-Alert=
20170919005031,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal f>/]"4<}146.520MHz & V-Alert=
20170919005531,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal P>/]"48}146.520MHz & V-Alert=
20170919010031,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal M>/]"46}146.520MHz & V-Alert=
20170919010531,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal b>/]"49}146.520MHz & V-Alert=
20170919011031,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal {>/]"43}146.520MHz & V-Alert=
20170919011531,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal g>/]"4=}146.520MHz & V-Alert=
20170919012032,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!X>/]"48}146.520MHz & V-Alert=
20170919012532,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal p>/]"4?}146.520MHz & V-Alert=
20170919013032,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal n>/]"4D}146.520MHz & V-Alert=
20170919013532,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal {>/]"4=}146.520MHz & V-Alert=
20170919014032,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`l m>/]"4O}146.520MHz & V-Alert=
20170919014532,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`l!#>/]"4R}146.520MHz & V-Alert=
20170919015032,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`l!C>/]"4J}146.520MHz & V-Alert=
20170919015532,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!B>/]"4<}146.520MHz & V-Alert=
20170919020532,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`l!+>/]"43}146.520MHz & V-Alert=
20170919021532,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`l!#>/]"4;}146.520MHz & V-Alert=
20170919022032,N3UJJ-9>3X4X4V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!0>/]"4)}146.520MHz & V-Alert=
20170919022533,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!->/]"4.}146.520MHz & V-Alert=
20170919023033,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!5>/]"46}146.520MHz & V-Alert=
20170919023533,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!>>/]"41}146.520MHz & V-Alert=
20170919024033,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!,>/]"4-}146.520MHz & V-Alert=
20170919024533,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`l!->/]"46}146.520MHz & V-Alert=
20170919025033,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hD`l!$>/]"45}146.520MHz & V-Alert=
20170919025533,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal }>/]"4/}146.520MHz & V-Alert=
20170919030033,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!>/]"44}146.520MHz & V-Alert=
20170919030533,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!C>/]"41}146.520MHz & V-Alert=
20170919031033,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal {>/]"43}146.520MHz & V-Alert=
20170919031533,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!&>/]"46}146.520MHz & V-Alert=
20170919032034,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal!)>/]"47}146.520MHz & V-Alert=
20170919032534,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal h>/]"4/}146.520MHz & V-Alert=
20170919033034,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal @>/]"43}146.520MHz & V-Alert=
20170919033534,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal M>/]"45}146.520MHz & V-Alert=
20170919034034,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal M>/]"4-}146.520MHz & V-Alert=
20170919034534,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal 9>/]"4/}146.520MHz & V-Alert=
20170919035534,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal ">/]"48}146.520MHz & V-Alert=
20170919040034,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal >/]"4:}146.520MHz & V-Alert=
20170919040534,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal .>/]"48}146.520MHz & V-Alert=
20170919041534,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal (>/]"45}146.520MHz & V-Alert=
20170919042035,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal#V>/]"41}146.520MHz & V-Alert=
20170919042535,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal >/]"43}146.520MHz & V-Alert=
20170919043035,N3UJJ-9>3X4X4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3UJJ:`hDal#9>/]"4:}146.520MHz & V-Alert=
20170919214154,N3UJJ-9>3X4X8P,K3GJ-13,WIDE1,KV3B-1,WIDE2*,qAR,KC3BHK-1:`hG_"H}>/]"46}146.520MHz & V-Alert=