20150427113717,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271137z2439.69N/08128.93WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (15m) 95% b=-01(0) s=3
20150427125158,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271251z2439.87N/08129.17WMiPhone
20150427125357,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271253z2439.80N/08130.67WMiPhone
20150427125558,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271255z2439.39N/08132.07WMiPhone
20150427125759,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271257z2438.97N/08133.52WMiPhone
20150427125959,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271259z2438.27N/08134.72WMiPhone
20150427130200,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271302z2437.45N/08136.08WMiPhone
20150427130401,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271304z2436.66N/08137.63WMiPhone
20150427130602,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271306z2435.96N/08139.11WMiPhone
20150427130802,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271308z2435.38N/08140.52WMiPhone
20150427130933,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271309z2435.15N/08141.87WMiPhone
20150427131133,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271311z2434.59N/08143.49WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2915m) Moving 100% b=261(26) s=4
20150427131333,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271313z2434.30N/08144.83WMiPhone
20150427131448,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271314z2434.22N/08145.16WMiPhone
20150427131552,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271315z2434.31N/08145.73WMiPhone
20150427131752,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271317z2433.91N/08146.42WMiPhone
20150427131952,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271319z2433.59N/08147.02WMiPhone
20150427132155,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271321z2433.70N/08147.46WMiPhone
20150427132255,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271322z2433.68N/08147.71WMiPhone
20150427132446,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271324z2433.55N/08147.66WMiPhone
20150427133318,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271333z2433.56N/08147.65WMiPhone
20150427133531,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271335z2433.46N/08147.59WMiPhone
20150427133732,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271337z2433.35N/08147.45WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (304m) Moving 100% b=133(25) s=5
20150427133932,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271339z2433.15N/08147.31WMiPhone
20150427134133,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271341z2432.95N/08147.16WMiPhone
20150427134332,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271343z2432.85N/08147.23WMiPhone
20150427134502,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271345z2432.88N/08147.37WMiPhone
20150427134623,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271346z2432.85N/08147.49WMiPhone
20150427134742,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271347z2432.87N/08147.37WMiPhone
20150427134845,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271348z2432.86N/08147.25WMiPhone
20150427135018,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271350z2432.89N/08147.06WMiPhone
20150427135218,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271352z2433.02N/08146.85WMiPhone
20150427140527,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271405z2433.02N/08146.85WMiPhone
20150427140633,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271406z2432.96N/08146.95WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (204m) Moving 100% b=223(85) s=6 c
20150427140800,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271408z2432.87N/08147.08WMiPhone
20150427155708,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271557z2433.58N/08147.65WMiPhone
20150427155913,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271559z2433.57N/08147.65WMiPhone
20150427185552,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271855z2433.69N/08148.05WMiPhone
20150427185757,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/271857z2433.69N/08148.05WMiPhone
20150427212004,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272120z2433.42N/08147.83WMiPhone
20150427212137,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272121z2433.42N/08147.81WMiPhone
20150427212254,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272122z2433.48N/08147.68WMiPhone
20150427213459,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/272134z2433.56N/08147.66WMiPhone