20151004124204,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041242z4027.13N/10932.81WMiPhone
20151004125614,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041256z4027.12N/10932.81WMiPhone
20151004165201,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041652z4027.33N/10931.97WMiPhone
20151004165401,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041654z4028.15N/10931.73WMiPhone
20151004165602,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041656z4029.53N/10931.75WMiPhone
20151004165741,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041657z4030.70N/10931.45WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2210m) Moving 99% b=329(31) s=57 c
20151004165913,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041659z4031.67N/10931.34WMiPhone
20151004170013,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041700z4032.46N/10931.48WMiPhone
20151004170114,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041701z4033.19N/10931.11WMiPhone
20151004170313,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041703z4034.35N/10929.28WMiPhone
20151004170419,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041704z4034.84N/10928.46WMiPhone
20151004170701,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041706z4035.97N/10927.95WMiPhone
20151004170707,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041707z4036.57N/10928.41WMiPhone
20151004170810,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041708z4036.87N/10928.28WMiPhone
20151004170929,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041709z4037.14N/10928.37WMiPhone
20151004171122,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041711z4037.95N/10928.51WMiPhone
20151004171255,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041712z4038.58N/10929.04WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1383m) Moving 98% b=359(38) s=58 c
20151004171532,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041715z4038.46N/10929.19WMiPhone
20151004171738,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041717z4038.56N/10929.26WMiPhone
20151004171841,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041718z4039.15N/10929.40WMiPhone
20151004172120,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041721z4040.31N/10929.01WMiPhone
20151004172221,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041722z4040.56N/10929.24WMiPhone
20151004172321,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041723z4040.83N/10929.85WMiPhone
20151004172520,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041725z4041.49N/10930.98WMiPhone
20151004172619,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041726z4041.25N/10930.45WMiPhone
20151004172818,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041728z4040.54N/10929.28WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2107m) Moving 99% b=085(36) s=59 c
20151004172959,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041729z4041.40N/10929.69WMiPhone
20151004173101,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041730z4042.10N/10929.55WMiPhone
20151004173220,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041732z4042.93N/10929.37WMiPhone
20151004173341,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041733z4043.12N/10928.39WMiPhone
20151004173441,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041734z4043.69N/10928.19WMiPhone
20151004173625,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041736z4044.93N/10928.33WMiPhone
20151004173725,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041737z4045.67N/10928.23WMiPhone
20151004173926,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041739z4047.12N/10928.24WMiPhone
20151004174028,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041740z4047.86N/10927.96WMiPhone
20151004174210,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041742z4049.20N/10927.94WMiPhone
20151004174324,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041743z4050.03N/10927.75WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1555m) Moving 100% b=357(72) s=60 c
20151004174520,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041745z4051.30N/10927.76WMiPhone
20151004174721,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041747z4052.18N/10929.48WMiPhone
20151004174839,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041748z4052.35N/10929.76WMiPhone
20151004175729,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041757z4052.34N/10929.77WMiPhone
20151004175929,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041759z4051.96N/10931.10WMiPhone
20151004180105,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041801z4051.65N/10932.53WMiPhone
20151004180307,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041803z4051.14N/10934.39WMiPhone
20151004180408,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041804z4051.07N/10935.34WMiPhone
20151004180606,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041805z4051.12N/10936.83WMiPhone
20151004180708,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041807z4050.90N/10938.39WMiPhone
20151004181718,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041817z4054.16N/10942.09WMiPhone
20151004182349,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041823z4054.26N/10942.02WMiPhone
20151004182449,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041824z4054.55N/10942.07WMiPhone
20151004182550,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041825z4054.51N/10941.75WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (444m) Moving 100% b=176(167) s=62 c
20151004182650,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041826z4054.71N/10941.31WMiPhone
20151004183417,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041833z4056.31N/10942.15WMiPhone
20151004183458,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041834z4056.51N/10942.79WMiPhone
20151004183558,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041835z4057.25N/10942.77WMiPhone
20151004183728,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041837z4058.38N/10943.14WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2162m) Moving 100% b=313(40) s=63 c
20151004183858,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041838z4059.29N/10943.36WMiPhone
20151004184028,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041840z4059.31N/10942.16WMiPhone
20151004184159,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041841z4059.71N/10940.88WMiPhone
20151004184329,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041843z4100.38N/10939.63WMiPhone
20151004184710,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041847z4102.74N/10937.65WMiPhone
20151004184910,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041849z4104.49N/10936.77WMiPhone
20151004185111,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041851z4106.29N/10936.02WMiPhone
20151004185236,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041852z4107.58N/10935.74WMiPhone
20151004185435,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041854z4109.41N/10936.22WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3444m) Moving 100% b=338(22) s=64
20151004185635,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041856z4110.98N/10937.49WMiPhone
20151004190146,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041901z4115.47N/10937.32WMiPhone
20151004190245,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041902z4116.39N/10937.26WMiPhone
20151004190446,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041904z4118.01N/10938.52WMiPhone
20151004190854,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041908z4120.88N/10937.93WMiPhone
20151004191828,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041918z4127.46N/10929.94WMiPhone
20151004191916,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041919z4128.36N/10929.78WMiPhone
20151004192110,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041921z4129.93N/10929.17WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3037m) Moving 100% b=031(31) s=66 c
20151004192309,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041923z4130.92N/10928.26WMiPhone
20151004192458,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041924z4131.54N/10927.55WMiPhone
20151004192557,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041925z4131.32N/10927.29WMiPhone
20151004192726,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041927z4131.67N/10925.59WMiPhone
20151004192859,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041928z4131.85N/10923.57WMiPhone
20151004193100,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041930z4132.48N/10921.07WMiPhone
20151004193259,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041932z4133.38N/10918.66WMiPhone
20151004193357,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041933z4132.94N/10918.29WMiPhone
20151004193529,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041935z4131.70N/10917.73WMiPhone
20151004193725,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041937z4129.98N/10918.31WMiPhone
20151004193904,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041938z4128.66N/10918.01WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2491m) Moving 100% b=189(31) s=67 c
20151004194228,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041942z4125.56N/10918.89WMiPhone
20151004194435,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041944z4124.12N/10918.36WMiPhone
20151004194633,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041946z4122.77N/10917.41WMiPhone
20151004194833,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041948z4121.27N/10916.30WMiPhone
20151004195033,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041950z4119.48N/10915.51WMiPhone
20151004195233,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041952z4117.84N/10914.25WMiPhone
20151004195414,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041954z4116.40N/10913.38WMiPhone
20151004195544,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041955z4115.22N/10912.48WMiPhone
20151004195745,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041957z4113.51N/10911.55WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (3425m) Moving 100% b=138(24) s=68
20151004195939,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/041959z4112.19N/10910.86WMiPhone
20151004200048,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042000z4111.39N/10910.93WMiPhone
20151004200948,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042009z4106.61N/10912.46WMiPhone
20151004201736,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042016z4104.09N/10916.32WMiPhone
20151004202115,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042021z4103.37N/10920.99WMiPhone
20151004202711,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042026z4101.16N/10925.29WMiPhone
20151004202820,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042028z4059.70N/10926.01WMiPhone
20151004202956,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042029z4058.78N/10927.02WMiPhone
20151004203129,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042031z4058.00N/10928.00WMiPhone
20151004203515,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042035z4057.90N/10928.06WMiPhone
20151004203623,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042036z4057.26N/10928.25WMiPhone
20151004203723,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042037z4057.16N/10927.39WMiPhone
20151004203913,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042039z4056.71N/10925.77WMiPhone
20151004204100,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042040z4056.23N/10924.41WMiPhone
20151004204201,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042041z4055.74N/10924.79WMiPhone
20151004204337,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042043z4055.26N/10925.35WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1195m) Moving 97% b=194(32) s=71 c
20151004204549,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042045z4055.32N/10925.23WMiPhone
20151004204718,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042046z4055.27N/10924.98WMiPhone
20151004204816,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042047z4054.71N/10924.72WMiPhone
20151004204856,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042048z4054.87N/10925.18WMiPhone
20151004204949,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042049z4054.81N/10925.59WMiPhone
20151004205118,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042051z4054.51N/10926.40WMiPhone
20151004205249,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042052z4053.89N/10926.78WMiPhone
20151004205349,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042053z4053.77N/10926.87WMiPhone
20151004205450,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042054z4053.84N/10927.37WMiPhone
20151004205553,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042055z4053.51N/10927.53WMiPhone
20151004205654,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042056z4052.98N/10927.42WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (993m) Moving 95% b=217(61) s=72 c
20151004205855,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042058z4052.04N/10928.48WMiPhone
20151004205954,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042059z4051.84N/10928.94WMiPhone
20151004210131,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042101z4051.28N/10927.75WMiPhone
20151004210320,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042103z4050.01N/10927.75WMiPhone
20151004210521,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042105z4048.48N/10928.06WMiPhone
20151004210721,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042107z4046.84N/10928.23WMiPhone
20151004210922,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042109z4045.26N/10928.23WMiPhone
20151004211112,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042111z4043.76N/10928.25WMiPhone
20151004211228,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042112z4043.03N/10928.44WMiPhone
20151004211413,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042114z4042.63N/10929.66WMiPhone
20151004211613,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042116z4041.38N/10929.70WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2308m) Moving 94% b=178(12) s=73
20151004211813,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042118z4040.04N/10928.91WMiPhone
20151004212018,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042120z4039.15N/10929.41WMiPhone
20151004212131,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042121z4038.47N/10929.20WMiPhone
20151004212248,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042122z4038.26N/10928.81WMiPhone
20151004212438,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042124z4037.37N/10928.39WMiPhone
20151004212612,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042126z4036.84N/10928.65WMiPhone
20151004212710,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042127z4036.80N/10928.39WMiPhone
20151004212813,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042128z4036.56N/10928.43WMiPhone
20151004213040,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042130z4035.15N/10928.13WMiPhone
20151004213136,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042131z4034.44N/10928.87WMiPhone
20151004213337,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042133z4033.41N/10930.81WMiPhone
20151004213437,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042134z4032.65N/10931.56WMiPhone
20151004213626,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042136z4031.15N/10931.33WMiPhone
20151004213823,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042138z4029.80N/10931.75WMiPhone
20151004214024,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042140z4028.19N/10931.74WMiPhone
20151004214155,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042141z4027.34N/10931.73WMiPhone
20151004214329,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042143z4027.26N/10932.72WMiPhone
20151004214530,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042145z4026.45N/10933.79WMiPhone
20151004214707,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042147z4026.33N/10933.82WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (207m) Moving 90% b=152(66) s=75 c
20151004215827,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042158z4026.27N/10933.84WMiPhone
20151004220414,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042204z4026.31N/10933.80WMiPhone
20151004220752,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042207z4026.44N/10933.78WMiPhone
20151004220951,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/042209z4027.12N/10932.88WMiPhone
20151005010340,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/050103z4027.12N/10932.81WMiPhone
20151005012631,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/050126z4027.12N/10932.80WMiPhone
20151005021115,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/050211z4027.11N/10932.81WMiPhone
20151005025122,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/050251z4027.11N/10932.80WMiPhone