20141220025534,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/200255z2435.73N/08139.57WMiPhone
20141220025734,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/200257z2436.47N/08138.03WMiPhone
20141220025934,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/200259z2437.26N/08136.37WMiPhone
20141220030135,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/200301z2438.19N/08134.86WMiPhone
20141220030334,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/200303z2439.00N/08133.41WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2863m) Moving 81% b=072(16) s=8
20141220030535,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/200305z2439.44N/08131.88WMiPhone
20141220030735,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/200307z2439.89N/08130.33WMiPhone
20141220030936,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/200309z2439.80N/08128.79WMiPhone
20141220031109,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/200310z2439.69N/08128.95WMiPhone
20141220101918,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201019z2439.68N/08128.94WMiPhone
20141220105451,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201054z2439.68N/08128.96WMiPhone
20141220162202,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201622z2439.69N/08128.93WMiPhone
20141220163055,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201630z2439.84N/08130.49WMiPhone
20141220163255,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201632z2439.40N/08132.05WMiPhone
20141220163456,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201634z2438.93N/08133.64WMiPhone
20141220163656,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201636z2438.16N/08134.91WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (2582m) Moving 100% b=237(5) s=9
20141220163857,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201638z2437.41N/08136.13WMiPhone
20141220164058,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201640z2436.69N/08137.56WMiPhone
20141220164258,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201642z2436.04N/08138.94WMiPhone
20141220164458,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201644z2435.49N/08140.13WMiPhone
20141220164702,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201646z2435.08N/08141.97WMiPhone
20141220164859,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201648z2434.55N/08143.78WMiPhone
20141220165027,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201650z2434.75N/08144.40WMiPhone
20141220165128,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201651z2434.94N/08144.62WMiPhone
20141220165917,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201659z2434.93N/08144.66WMiPhone
20141220170655,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/201706z2434.95N/08144.67WMiPhone
20141220200719,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202007z2434.95N/08144.66WMiPhone
20141220201249,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202012z2434.96N/08144.67WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (41m) 86% b=354(98) s=1 c
20141220201752,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202017z2434.94N/08144.68WMiPhone
20141220212158,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202121z2434.36N/08144.98WMiPhone
20141220212328,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202123z2434.28N/08144.90WMiPhone
20141220212529,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202125z2434.21N/08145.93WMiPhone
20141220212729,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202127z2433.70N/08146.69WMiPhone
20141220212832,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202128z2433.61N/08146.83WMiPhone
20141220213352,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202133z2433.63N/08146.81WMiPhone
20141220213553,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202135z2434.01N/08146.26WMiPhone
20141220213702,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202137z2434.01N/08146.09WMiPhone
20141220213802,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202138z2433.67N/08145.97WMiPhone
20141220214002,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202140z2433.32N/08146.78WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1503m) Moving 94% b=235(10) s=2
20141220214103,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202141z2433.03N/08146.56WMiPhone
20141220214337,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202143z2433.15N/08145.72WMiPhone
20141220220806,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202208z2433.14N/08145.72WMiPhone
20141220222347,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202223z2433.14N/08145.36WMiPhone
20141220223133,K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/202231z2434.93N/08144.65WMiPhone