YD3HNL>CQ,YB0X-1*,qAS,HS6TUX-3:=0807.21S/11147.43E-Trenggalek East Java_OI51vv_Dirgahayu Gerakan Pramuka ke-59
YD3HNL>CQ,YB0X-1*,qAR,HS9DMC-10:=0807.21S/11147.43E-Trenggalek East Java_OI51vv_Dirgahayu Gerakan Pramuka ke-59
YD3HNL>CQ,YB0X-1*,qAO,YD8VMS-6:=0807.21S/11147.43E-Trenggalek East Java_OI51vv_Dirgahayu Gerakan Pramuka ke-59
YD3HNL>CQ,YB0X-1*,qAO,YD1SCC-10:=0807.21S/11147.43E-Trenggalek East Java_OI51vv_Dirgahayu Gerakan Pramuka ke-59