W3VLG-14>TP2V3W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3XKU:`gU'l#*u/`"5&}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2V3W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3TJJ-11:`gU'l#*u/`"5&}_%
W3VLG-14>TP2V3W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W3AD-1:`gU'l#*u/`"5&}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2V3W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W3AD-1:`gU'l#*u/`"5&}_%
W3VLG-14>TP2V3W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W3AD-1:`gU'l#*u/`"5&}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2V3X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3XKU:`gU'l@u/`"4y}_%
W3VLG-14>TP2V4U,qAR,N3XKU:`gU+lR4u/`"4u}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2V5P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3XKU:`gU&l >u/`"4u}_%
W3VLG-14>TP2V5P,qAR,N3XKU:`gU&l >u/`"4u}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2V5P,WIDE1-1,qAR,N3XKU:`gU&l >u/`"4u}_%
W3VLG-14>TP2V5P,qAR,N3XKU:`gU&l>Lu/`"4t}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2V5Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3XKU:`gU$l"u/`"4q}_%
W3VLG-14>TP2V5Q,qAR,N3XKU:`gU$l"u/`"4q}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2V5Q,WIDE1-1,qAR,N3XKU:`gU$l"u/`"4q}_%
W3VLG-14>TP2V5Q,qAR,N3XKU:`gU$l"u/`"4q}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2V5Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3XKU:`gU$l>Su/`"4r}_%
W3VLG-14>TP2V4X,qAR,N3XKU:`gU)l"+u/`"4z}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2V4X,qAR,N3XKU:`gU)l"+u/`"4z}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2V4W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3XKU:`gU)lT-u/`"4y}_%
W3VLG-14>TP2V2U,qAR,N3XKU:`gTslflu/`"5"}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2V7V,WIDE1-1,qAR,N3XKU:`gUOoAu/`"4p}_%
W3VLG-14>TP2V8S,qAR,N3XKU:`gU]lsu/`"4p}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2W3W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3XKU:`gVJl "u/`"4h}_%
W3VLG-14>TP2W4R,qAR,N3XKU:`gVLn7Pu/`"4h}145.150MHz Toff -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>TP2X3U,N3TJJ-12,WIDE1*,qAR,W3HZU-10:`gVpH5u/`"5,}_%
W3VLG-14>TP3R5Q,WIDE1-1,qAR,N3XKU:`gVali9u/`"5+}_%
W3VLG-14>TP3P5P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W3AD-1:`h`^qhRu/`"5u}_%
W3VLG-14>TP2Y4V,N3TJJ-12,WIDE1*,qAR,W3AD-1:`h)Jq^Qu/`"5f}_%
W3VLG-14>TP2X4U,N3TJJ-12,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W3AD-1:`h.4qhOu/`"5a}_%
W3VLG-14>TP2W3R,WIDE1-1,qAR,W3AD-1:`h2~q^Ru/`"5`}_%
W3VLG-14>TP1X1Y,HRBGPA,WIDE1*,qAR,W3AD-1:`hU~q^Eu/`"5K}_%
W3VLG-14>TP1V3R,HRBGPA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W3AD-1:`iYRqT[u/`"5:}_%
W3VLG-14>TP1T6Q,HRBGPA,WIDE1*,qAR,W3AD-1:`i]YqJUu/`"5;}_%
W3VLG-14>TP1P3S,HRBGPA,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W3HZU-10:`i+vp^Gu/`"5\}_%
W3VLG-14>SY5P1V,K3ARL-6,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K3DO-11:`iEeqhu/`"6%}_%
W3VLG-14>SY1R5Y,qAR,W4VA-10:`j`0q{cu/`"6*}444.550MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SY0R9W,qAR,WC4J:`j*gnr/u/`"6<}444.550MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SY0Q6V,K4MRA-4*,WIDE2-1,qAR,W4VA-10:`j,2q|1u/`"6/}_%
W3VLG-14>SY0P6R,K4MRA-4*,qAR,W4KEL-12:`j0EqT|u/`"68}_%
W3VLG-14>SX5Y3T,K4MRA-4*,WIDE2-1,qAR,W4VA-10:`j4gq|=u/`"65}_%
W3VLG-14>SX5P1R,K4MRA-4*,qAR,WC4J:`j>1r":u/`"6t}_%
W3VLG-14>SX4S5S,K4MRA-4*,qAR,W4KEL-12:`jCLq|&u/`"6r}_%
W3VLG-14>SX3Y6Y,K4MRA-4*,WIDE2-1,qAR,W4KEL-12:`jD"q| u/`"7C}_%
W3VLG-14>SX3V4T,N4DSL-3,WIDE1*,qAR,W4KEL-12:`jFtq|-u/`"7k}_%
W3VLG-14>SX3R9T,N4DSL-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W4KEL-1:`jI8q|,u/`"7T}_%
W3VLG-14>SX3Q2U,qAR,W4KEL-12:`jJZq|u/`"7e}145.290MHz T131 -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SX1V9P,K4EME-3*,WIDE1,qAR,W4DHW-1:`jT(qqyu/`"7v}_%
W3VLG-14>SX0Q0T,WR4CV-4,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KD4BNQ-3:`ka0q|<u/`"9>}_%
W3VLG-14>SW5W8U,WR4CV-4,WIDE1*,qAR,W4DHW-1:`k'qh+u/`":"}_%
W3VLG-14>SW5T8Y,WR4CV-4,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W4DHW-1:`k+0qr4u/`":!}_%
W3VLG-14>SW5S3X,qAR,W4DHW-1:`k,gqr4u/`"9n}145.290MHz T131 -060 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SW5R3U,K4EME-3*,WIDE1,qAR,W4KEL-12:`k.vq|Du/`"9W}_%
W3VLG-14>SW4V1U,K4EME-3*,WIDE1,qAR,W4KEL-1:`k45q{u/`"74}_%
W3VLG-14>SW4P0X,WIDE1-1,qAR,W4DHW-1:`k:Yqr<u/`"7t}_%
W3VLG-14>SW2R2U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K4FDS:`kS#q6<u/`"8-}_%
W3VLG-14>SW2Q0W,WIDE1-1,qAR,K4FDS:`kWq68u/`"7{}_%
W3VLG-14>SW1Y1T,K4FDS-5*,WIDE2-1,qAR,K4FDS:`lZYq6Su/`"7Y}_%
W3VLG-14>SW0X7U,WIDE1-1,qAR,KD4BNQ-3:`l0VqJGu/`":h}_%
W3VLG-14>SW0W6T,qAR,KD4BNQ-3:`l2NqrHu/`";'}444.975MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SW0W0V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,NB3T-10:`l4pq|Ku/`";1}_%
W3VLG-14>SW0U2U,qAR,NB3T-10:`l@.q|eu/`":_}444.975MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SW0T8Q,qAR,KD4BNQ-3:`lEr"cu/`":j}444.975MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SW0Q7W,qAR,KD4BNQ-3:`lGeqqwu/`":a}444.975MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU4Q3W,qAR,ANDMTN:`lO9qgTu/`"6u}443.437MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU3W6W,qAR,ANDMTN:`lOfqg\u/`"6I}443.437MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU3U8R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ANDMTN:`lOYqgmu/`"6`}_%
W3VLG-14>SU3U8R,ANDMTN,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,KG4OFO-10:`lOYqgmu/`"6`}_%
W3VLG-14>SU3R0X,KI4WXS-5,WIDE1*,qAR,WA9VFD-10:`lOaq]vu/`"6F}_%
W3VLG-14>SU2X4Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lPOqgnu/`"6G}_%
W3VLG-14>SU2V6S,qAR,ANDMTN:`lP,qSiu/`"62}443.437MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU2Q1W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lNjq?~u/`"6B}_%
W3VLG-14>SU2P8P,qAR,W4BFB-6:`lNOl!.u/`"6L}443.437MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU2P6X,WIDE1-1,qAR,W4BFB-6:`lN>ogGu/`"6K}_%
W3VLG-14>SU1X4X,KI4WXS-5,WIDE1*,qAR,WA9VFD-10:`lJXo5Ru/`"6$}_%
W3VLG-14>SU1X3S,qAR,W4BFB-6:`lJ/l ou/`"6+}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ/l ou/`"6+}_%
W3VLG-14>SU1X3S,WIDE1-1,qAR,ANDMTN:`lJ/l ou/`"6+}_%
W3VLG-14>SU1X3S,qAR,ANDMTN:`lJ/l ou/`"6+}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ/l ou/`"6+}_%
W3VLG-14>SU1X3S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ/l ou/`"6+}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ/l ou/`"6+}_%
W3VLG-14>SU1X3S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ANDMTN:`lJ/l ou/`"6+}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3S,ANDMTN,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,KG4OFO-10:`lJ/l ou/`"6+}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3S,K4OGB-9,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KD4NA-10:`lJ/l ou/`"6+}_%
W3VLG-14>SU1X3T,qAR,KF4LLF-7:`lJ%lHtu/`"6:}_%
W3VLG-14>SU1X3V,WIDE1-1,qAR,W4BFB-6:`lJl fu/`"6<}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3V,qAR,W4BFB-6:`lJl fu/`"6<}_%
W3VLG-14>SU1X3V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJl fu/`"6<}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3V,W4PSC-3,WIDE1,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,ANDMTN:`lJl fu/`"6<}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3V,qAR,ANDMTN:`lJl@1u/`"6?}_%
W3VLG-14>SU1X3U,WIDE1-1,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3U,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}_%
W3VLG-14>SU1X3U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3U,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}_%
W3VLG-14>SU1X3U,KI4WXS-5,WIDE1*,qAR,WA9VFD-10:`lJ l ou/`"68}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3U,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}_%
W3VLG-14>SU1X3U,KI4WXS-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,KJ4GPT-1:`lJ l ou/`"68}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3U,W4PSC-3,WIDE1,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,KG4OFO-10:`lJ l ou/`"68}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}_%
W3VLG-14>SU1X3U,W4PSC-3,WIDE1,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,ANDMTN:`lJ l ou/`"68}_%
W3VLG-14>SU1X3U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}_%
W3VLG-14>SU1X3U,W4PSC-3,WIDE1,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,KG4OFO-10:`lJ l ou/`"68}_%
W3VLG-14>SU1X3U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}_%
W3VLG-14>SU1X3U,W4PSC-3,WIDE1,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,KG4OFO-10:`lJ l ou/`"68}_%
W3VLG-14>SU1X3U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}_%
W3VLG-14>SU1X3U,W4PSC-3,WIDE1,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,KG4OFO-10:`lJ l ou/`"68}_%
W3VLG-14>SU1X3U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ l ou/`"68}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ANDMTN:`lJ!l@Zu/`"67}_%
W3VLG-14>SU1X3V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ"l"9u/`"69}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3U,ANDMTN,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,KG4OFO-10:`lJ!l@Zu/`"67}_%
W3VLG-14>SU1X3V,qAR,W4BFB-6:`lJ"l"9u/`"69}_%
W3VLG-14>SU1X3V,WIDE1-1,qAR,W4BFB-6:`lJ"l"9u/`"69}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3S,qAR,W4BFB-6:`lJ.l"Wu/`"6/}_%
W3VLG-14>SU1X3S,KI4WXS-5,WIDE1*,qAR,WA9VFD-10:`lJ.l"Wu/`"6/}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3S,qAR,W4BFB-6:`lJ.l"Wu/`"6/}_%
W3VLG-14>SU1X3S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lJ/lTXu/`"6.}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1X3S,W4PSC-3,WIDE1,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,KG4OFO-10:`lJ/lTXu/`"6.}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1Y0T,WIDE1-1,qAR,ANDMTN:`lJUl u/`"69}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1Y0T,qAR,ANDMTN:`lJUlH(u/`"69}_%
W3VLG-14>SU1Y1P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ANDMTN:`lJam,~u/`"6<}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU1Y9X,qAR,ANDMTN:`lKVp6_u/`"6F}_%
W3VLG-14>SU1Y9W,WIDE1-1,qAR,W4BFB-6:`lKwm,_u/`"6H}443.100MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU2P1Q,qAR,W4BFB-6:`lMHp,ru/`"6V}_%
W3VLG-14>SU2P3R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4BFB-6:`lN l}6u/`"6J}443.437MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU2P7V,qAR,NI4JM-10:`lNEl_)u/`"6R}_%
W3VLG-14>SU2P8X,WIDE1-1,qAR,ANDMTN:`lNgl})u/`"6M}443.437MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU2R3T,qAR,ANDMTN:`lN`ps=u/`"6J}_%
W3VLG-14>SU2S9Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ANDMTN:`lO;q#Hu/`"6/}443.437MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU2S9Q,ANDMTN,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,KG4OFO-10:`lO;q#Hu/`"6/}443.437MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU2U5Y,qAR,ANDMTN:`lOsq7@u/`"66}_%
W3VLG-14>SU3P1V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ANDMTN:`lO~pp)u/`"6A}443.437MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU3P1V,ANDMTN,NC4HC-15,WIDE2*,qAR,KG4OFO-10:`lO~pp)u/`"6A}443.437MHz Toff +500 Fusion / C4FM mode_%
W3VLG-14>SU3Q8R,qAR,ANDMTN:`lOepf&u/`"6K}_%
W3VLG-14>SU3Y1U,qAR,ANDMTN:`lOiqf2u/`"6V}_%