VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#955,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#956,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#957,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#958,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=5,DIR_CNT=3,RF_CNT=5,PKT_CNT=364
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#959,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#960,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#961,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#962,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=5,DIR_CNT=3,RF_CNT=5,PKT_CNT=397
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#963,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#964,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#965,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#966,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=4,DIR_CNT=2,RF_CNT=4,PKT_CNT=425
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#967,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#968,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#969,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#970,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=4,DIR_CNT=2,RF_CNT=4,PKT_CNT=454
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#971,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#972,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#973,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#974,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=4,DIR_CNT=2,RF_CNT=4,PKT_CNT=481
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#975,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#976,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#977,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#978,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=4,DIR_CNT=2,RF_CNT=5,PKT_CNT=510
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#979,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#980,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#981,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#982,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=4,DIR_CNT=2,RF_CNT=5,PKT_CNT=521
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#983,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#984,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#985,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#986,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=4,DIR_CNT=2,RF_CNT=10,PKT_CNT=530
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#987,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#988,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#989,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#990,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=7,DIR_CNT=2,RF_CNT=10,PKT_CNT=540
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#991,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#992,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#993,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#994,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=7,DIR_CNT=2,RF_CNT=8,PKT_CNT=550
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#995,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#996,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#997,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#998,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=8,DIR_CNT=2,RF_CNT=10,PKT_CNT=559
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#999,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#001,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#002,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#003,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=11,DIR_CNT=3,RF_CNT=14,PKT_CNT=570
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#004,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#005,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#006,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#007,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=7,DIR_CNT=3,RF_CNT=7,PKT_CNT=580
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#008,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#009,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#010,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#011,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=4,DIR_CNT=2,RF_CNT=4,PKT_CNT=618
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#012,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#013,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#014,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#015,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=4,DIR_CNT=2,RF_CNT=4,PKT_CNT=628
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#016,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#017,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#018,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#019,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=4,DIR_CNT=2,RF_CNT=4,PKT_CNT=643
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#020,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#021,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#022,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#023,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=5,DIR_CNT=3,RF_CNT=5,PKT_CNT=759
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#024,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#025,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#026,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#027,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=3,DIR_CNT=3,RF_CNT=3,PKT_CNT=793
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#028,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#029,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#030,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#031,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=1,DIR_CNT=1,RF_CNT=1,PKT_CNT=870
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#032,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#033,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#034,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#035,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=0,DIR_CNT=0,RF_CNT=0,PKT_CNT=914
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#036,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#037,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#038,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#039,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=0,DIR_CNT=0,RF_CNT=0,PKT_CNT=955
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#040,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#041,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#042,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#043,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=1,DIR_CNT=1,RF_CNT=1,PKT_CNT=1044
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#044,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#045,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#046,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#047,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=4,DIR_CNT=2,RF_CNT=4,PKT_CNT=1149
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@074026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#048,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#049,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:@081026h3316.72ST14907.56E&Igate Orange NSW - vk2asy@optusnet.com.au
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#050,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:T#051,100,048,002,128,000,10000000
VK2ASY-1>APWW10,TCPIP*,qAC,T2QLD:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=4,DIR_CNT=2,RF_CNT=4,PKT_CNT=1165