K5WH-14>CJ5X1P,N5LUY-2*,WIDE2-1,qAR,KI5JGM-10:`{>vl Cv/]"4;}146.760MHz=
K5WH-14>CJ5X0Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W0MAC-1:`{>vlIuv/]"4A}146.760MHz=
K5WH-14>CJ5X0X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W0MAC-1:`{>vlI v/]"4>}146.760MHz=
K5WH-14>CJ5X0R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10:`{>mm!Vv/]"4;}146.760MHz=
K5WH-14>CJ5X0Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10:`{=slHyv/]"41}146.760MHz=
K5WH-14>CJ5X0Q,N5LUY-2*,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10:`{=GlzDv/]"4:}146.760MHz=
K5WH-14>DA0R3Y,qAR,W0MAC-1:`{@B"U8v/]"4G}146.760MHz=
K5WH-14>DA0W4P,WIDE1-1,qAR,KI5JGM-10:`{Bs U>v/]"4B}146.760MHz=
K5WH-14>DA0X1Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KI5JGM-10:`{C,lHUv/]"4L}146.760MHz=
K5WH-14>DA0X1T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KI5JGM-10:`{C(lHFv/]"4P}146.760MHz=
K5WH-14>DA0X1V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KI5JGM-10:`{C'lf5v/]"4M}146.760MHz=
K5WH-14>DA1R2Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W0MAC-1:`{>dl"Iv/]"4O}146.760MHz=
K5WH-14>DA1R2P,N5LUY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10:`{>gl@*v/]"4Y}146.760MHz=
K5WH-14>DA1R1X,N5LUY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10:`{>hl@1v/]"4^}146.760MHz=
K5WH-14>DA1R1U,N5LUY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WA5SON:`{>kl@iv/]"4S}146.760MHz=
K5WH-14>DA1R6T,N5LUY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10:`{>1l>Mv/]"4K}146.760MHz=
K5WH-14>DA1S2V,N5LUY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WA5SON:`{@7l?Gv/]"4\}146.760MHz=
K5WH-14>DA1S2V,N5LUY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10:`{@6l!6v/]"4d}146.760MHz=
K5WH-14>DA0T2V,WIDE1-1,qAR,KC5DAQ-1:`{Aa"SGv/]"4L}146.760MHz=
K5WH-14>CJ5Y6R,qAR,W0MAC-1:`{>V"IDv/]"48}146.760MHz=
K5WH-14>CJ5X0Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB5HCD-2:`{=HlSv/]"46}146.760MHz=