K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/170154z2439.69N/08128.93WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/170253z2439.69N/08128.93WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (12m) 100% b=-01(0) s=1
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/170309z2439.69N/08128.93WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171220z2439.95N/08129.68WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171222z2439.68N/08131.09WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171224z2439.26N/08132.54WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171226z2438.76N/08133.93WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171228z2437.97N/08135.22WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171230z2437.14N/08136.59WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171232z2436.45N/08138.07WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171234z2436.00N/08139.02WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171236z2435.76N/08139.56WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171238z2435.38N/08140.50WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1734m) Moving 89% b=264(21) s=2
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171240z2434.91N/08142.25WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171242z2434.50N/08144.04WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171244z2434.46N/08144.31WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171247z2434.42N/08144.43WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171249z2434.37N/08144.58WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171251z2434.31N/08144.81WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171253z2434.21N/08145.16WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171254z2434.30N/08145.75WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171255z2434.15N/08146.05WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171258z2434.08N/08146.16WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171300z2433.59N/08147.02WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (1717m) Moving 97% b=318(82) s=3
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171302z2433.68N/08147.37WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171304z2433.74N/08147.71WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171306z2433.56N/08147.69WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171307z2433.44N/08147.90WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171309z2433.34N/08148.05WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171310z2433.25N/08148.20WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171317z2433.28N/08148.28WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171326z2433.29N/08148.28WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171502z2433.59N/08147.64WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171503z2433.67N/08147.70WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171504z2433.70N/08147.49WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (352m) Moving 92% b=100(135) s=4 c
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171506z2433.59N/08147.03WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171507z2433.75N/08146.64WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171508z2433.79N/08146.52WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171514z2433.79N/08146.52WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171518z2433.89N/08146.45WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171520z2434.16N/08146.02WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171522z2434.30N/08145.24WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171523z2434.20N/08145.11WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171525z2434.57N/08143.58WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171527z2435.21N/08141.74WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171532z2436.50N/08137.95WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171534z2437.14N/08136.59WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171536z2437.92N/08135.30WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171538z2438.78N/08133.89WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171540z2439.31N/08132.35WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171542z2439.61N/08131.30WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171544z2439.99N/08129.88WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171546z2439.80N/08128.73WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171547z2439.67N/08128.92WMHam Tracker iPhone app v1.9.2 (386m) Moving 86% b=282(150) s=6 c
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171552z2439.70N/08128.93WMiPhone
K4HG-8>APKRAM,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF:/171557z2439.69N/08128.93WMiPhone