YU0XBV-1 messages


fromtotime message
TA5USA-9 YU0XBV-1 10/25 22:01:19z Reply do you speak english?{2
TA5USA-9 YU0XBV-1 10/24 22:28:14z Reply hi{1
YU0XBV-1 YU0XBV-1 10/14 17:15:07z Send another EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
YU0XBV-1 YU0XBV-1 10/14 15:15:07z Send another UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m
YU0XBV-1 YU0XBV-1 10/13 13:15:07z Send another PARM.Avg 10m,Avg 10m,RxPkts,IGateDropRx,TxPkts