XE1GNU messages


fromtotime message
XE1TUX-5 XE1GNU 03/14 16:17:31z Reply ya llegastr?{2
XE1MYO-7 XE1GNU 03/13 01:07:56z Reply prueba{01
XE1TUX-5 XE1GNU 03/11 05:14:37z Reply yo tambiƩn{1