UR5YBM-9 messages


fromtotime message
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 01:17:47z Reply Sun Oct 20 04:17:46 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 201km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 01:17:11z Reply Sun Oct 20 04:17:10 2019: UT2XQ-1(236m) -> UT6UO-1(186m) 126km Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine -> Sofiyivska Borschagivka,Kiev,Ukraine. Direction: E
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 01:10:59z Reply Sun Oct 20 04:10:58 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 01:10:24z Reply Sun Oct 20 04:10:23 2019: UT2XQ-1(236m) -> UT6UO-1(186m) 126km Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine -> Sofiyivska Borschagivka,Kiev,Ukraine. Direction: E
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 01:08:48z Reply Sun Oct 20 04:08:33 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 201km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 01:08:11z Reply Sun Oct 20 04:08:10 2019: UT2XQ-1(236m) -> UR4UWA-4(191m) 142km Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine -> Kiev,Kyiv City,Ukraine. Direction: E
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 01:02:57z Reply Sun Oct 20 04:02:41 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 00:51:31z Reply Sun Oct 20 03:51:30 2019: US1UM-3(141m) -> UT2XQ-1(236m) 114km Bucha,Kiev,Ukraine -> Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine. Direction: W
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 00:50:09z Reply Sun Oct 20 03:50:08 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 00:50:07z Reply Sun Oct 20 03:50:06 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 201km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 00:41:49z Reply Sun Oct 20 03:41:48 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 00:41:30z Reply Sun Oct 20 03:41:29 2019: UT2XQ-1(236m) -> UR4UWA-4(183m) 132km Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine -> Khotiv,Kiev,Ukraine. Direction: E
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 00:41:13z Reply Sun Oct 20 03:40:57 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 201km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 00:25:09z Reply Sun Oct 20 03:25:08 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 00:22:39z Reply Sun Oct 20 03:22:37 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 201km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/20 00:00:10z Reply Sun Oct 20 03:00:09 2019: US1UM-3(141m) -> UT2XQ-1(236m) 114km Bucha,Kiev,Ukraine -> Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine. Direction: W
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 23:30:59z Reply Sun Oct 20 02:30:58 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 23:06:14z Reply Sun Oct 20 02:05:58 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 22:53:29z Reply Sun Oct 20 01:53:28 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 22:50:59z Reply Sun Oct 20 01:50:58 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 201km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 22:45:09z Reply Sun Oct 20 01:45:08 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 22:36:48z Reply Sun Oct 20 01:36:48 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 22:35:04z Reply Sun Oct 20 01:35:03 2019: UT2XQ-1(236m) -> UR4UWA-4(183m) 132km Zhytomyr,Zhytomyr,Ukraine -> Khotiv,Kiev,Ukraine. Direction: E
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 20:06:48z Reply Sat Oct 19 23:06:47 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 20:05:57z Reply Sat Oct 19 23:05:57 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 201km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 19:56:48z Reply Sat Oct 19 22:56:47 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 201km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 19:33:45z Reply Sat Oct 19 22:33:28 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 19:30:27z Reply UT5UKA-5(0m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 8km at 17km/h{21
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 19:21:15z Reply Sat Oct 19 22:20:59 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 19:20:08z Reply Sat Oct 19 22:20:07 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 201km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 19:08:29z Reply Sat Oct 19 22:08:27 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 19:01:51z Reply Sat Oct 19 22:01:50 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 201km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 18:56:05z Reply Sat Oct 19 21:56:04 2019: UR6HBL-2(157m) -> UR3QJW-2(93m) 200km Poltava,Poltava,Ukraine -> Zaporizhzhya,Zaporizhia,Ukraine. Direction: S
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 17:56:20z Reply UT5UKA-5(183m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 8km at 4km/h{14
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 17:16:51z Reply UT5UKA-5(226m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 2km/h{49
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 16:20:40z Reply UT5UKA-5(238m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 2km/h{26
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 15:53:19z Reply UR5YBM-9(114m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 10km at 30km/h{14
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 15:45:34z Reply UR5YBM-9(102m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 12km at 67km/h{28
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 15:36:57z Reply UR5YBM-9(95m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 22km at 67km/h{52
UR5YBM-9 UR5YBM-14 10/19 15:35:33z Send another rej52
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 15:02:29z Reply UR5YBM-9(103m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 45km at 2km/h{5
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 14:48:41z Reply UR5YBM-9(107m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 45km at 9km/h{80
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 14:41:15z Reply UR5YBM-9(106m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 40km at 83km/h{13
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 14:29:04z Reply UT6UW-7(188m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 10km at 2km/h{83
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 14:22:30z Reply UT5UKA-5(222m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 2km/h{52
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 14:18:07z Reply UR5YBM-9(115m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 10km at 69km/h{76
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 14:12:49z Reply UR5YBM-10(116m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 7km at 83km/h{55
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 14:07:38z Reply UR5YBM-10(96m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 2km at 44km/h{87
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 14:02:25z Reply UR5YBM-10(94m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 1km at 4km/h{22
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 13:56:29z Reply UT5UKA-5(216m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 2km/h{86
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 13:50:46z Reply UT6UW-7(215m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 10km at 4km/h{68
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 13:42:47z Reply UR5YBM-10(92m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 1km at 43km/h{40
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 13:38:56z Reply UR5YBM-9(94m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 1km at 11km/h{25
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 13:32:25z Reply UR5YBM-10(91m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 3km at 11km/h{82
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 13:28:49z Reply UY3UA-9(98m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 7km/h{10
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 13:22:13z Reply UY3UA-9(107m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 11km at 44km/h{89
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 13:16:43z Reply UR5YBM-10(92m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 3km at 17km/h{34
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 13:11:42z Reply UR5YBM-9(98m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 1km at 13km/h{39
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 13:05:31z Reply UR4UOA-5(119m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 30km/h{70
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 13:00:10z Reply UR4UOA-5(120m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 6km at 41km/h{75
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 12:54:48z Reply UR4UOA-5(128m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 4km at 4km/h{29
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 12:48:07z Reply UY3UA-9(90m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 12km at 15km/h{63
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 12:43:22z Reply UY3UA-9(99m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 11km at 20km/h{79
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 12:38:16z Reply UY3UA-9(77m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 10km at 65km/h{66
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 12:31:03z Reply UY3UA-9(178m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 52km/h{97
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 12:25:10z Reply UY3UA-9(161m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 7km at 17km/h{81
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 12:18:56z Reply UY3UA-9(166m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 6km at 4km/h{29
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 12:13:21z Reply UY3UA-9(126m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 6km at 39km/h{97
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 12:07:29z Reply UY3UA-9(145m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 7km at 17km/h{58
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 12:00:30z Reply UY3UA-9(169m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 8km at 37km/h{20
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 11:55:15z Reply UY3UA-9(169m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 31km/h{80
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 11:51:42z Reply UY3UA-9(185m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 7km at 41km/h{97
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 11:44:10z Reply UY3UA-9(94m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 2km at 78km/h{40
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 11:39:01z Reply UY3UA-9(98m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 2km at 33km/h{1
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 11:33:53z Reply UY3UA-9(128m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 2km at 57km/h{3
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 11:28:24z Reply UT4UQX-9(118m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 28km/h{59
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 11:22:48z Reply UT4UQX-9(124m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 35km/h{22
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 11:11:37z Reply UT4UQX-9(128m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 11km/h{88
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 11:03:48z Reply UT4UQX-9(122m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 6km at 39km/h{4
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 10:56:19z Reply UT4UQX-9(136m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 3km at 7km/h{63
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 10:51:43z Reply UT4UQX-9(123m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 2km at 2km/h{37
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 10:46:25z Reply UT4UQX-9(122m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 2km at 11km/h{11
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 10:39:53z Reply UT4UQX-9(122m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 1km at 9km/h{68
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 10:31:19z Reply UT4UQX-9(198m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 5km at 15km/h{53
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 10:25:46z Reply UT5UKA-5(180m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 8km at 6km/h{52
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 10:19:40z Reply UY3UA-9(116m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 3km at 17km/h{54
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 10:06:47z Reply UT5UKA-5(197m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 8km at 4km/h{96
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 10:01:15z Reply UT5UKA-5(180m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 8km at 4km/h{90
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 09:51:29z Reply UT6UO(189m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 11km at 31km/h{57
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 09:48:44z Reply Sat Oct 19 12:48:44 2019: US1GBF-3(30m) -> LZ0DAD(367m) 583km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 09:47:49z Reply UT4UQX-9(211m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 6km at 4km/h{78
UR5YBM-15 UR5YBM-9 10/19 09:38:58z Reply Sat Oct 19 12:38:56 2019: US1GBF-3(30m) -> LZ0DAD(367m) 583km Kherson,Kherson,Ukraine -> Sveti Vlas,Burgas,Bulgaria. Direction: SW
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 09:31:06z Reply UT6UO-15(183m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 10km at 2km/h{64
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 09:18:19z Reply UR4UOA-5(124m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 4km at 2km/h{16
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 09:09:34z Reply UY3UA-9(181m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 5km at 43km/h{41
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 09:05:48z Reply UY3UA-9(190m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 7km at 4km/h{38
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 09:00:06z Reply UY3UA-9(189m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 7km at 6km/h{68
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 08:52:59z Reply UY3UA-9(188m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 8km at 61km/h{75
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 08:45:08z Reply UT5UKA-5(196m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 4km/h{52
UR5YBM-14 UR5YBM-9 10/19 08:36:18z Reply UY3UA-9(169m) -> kyiv(102m)[50.50, 30.50] dist 9km at 9km/h{39