OE7BOE-7 messages


fromtotime message
WLNK-1 OE7BOE-7 03/13 17:52:46z Reply Hello OE7BOE-7. Login valid for ~2 hours{9
OE7BOE-7 WLNK-1 03/13 17:52:45z Send another Ml0wgd{78
WLNK-1 OE7BOE-7 03/13 17:35:55z Reply Login [146]:{6
OE7BOE-7 WLNK-1 03/13 17:35:54z Send another L{77
WLNK-1 OE7BOE-7 03/13 17:23:02z Reply SP, SMS, L, R#, K#, Y#, F#, P, G, A, I, PR, B (? + cmd for more){1
OE7BOE-7 WLNK-1 03/13 17:20:46z Send another ?{76
OE7BOE-7 WLNK-1 03/13 12:34:45z Send another AA:The Answer is 42! ;) 73 boerdi. TNX4CALLING
WLNK-1 OE7BOE-7 03/13 12:34:38z Reply 03/13/2020 12:27:59 No messages{34
WLNK-1 OE7BOE-7 03/13 12:33:32z Reply SP, SMS, L, R#, K#, Y#, F#, P, G, A, I, PR, B (? + cmd for more){33
WLNK-1 OE7BOE-7 03/13 12:25:59z Reply Hello OE7BOE-7. Login valid for ~2 hours{32
OE7BOE-7 WLNK-1 03/13 12:24:58z Send another _lidtg{75
WLNK-1 OE7BOE-7 03/13 12:12:41z Reply Login [543]:{31
OE7BOE-7 WLNK-1 03/13 12:11:41z Send another a{74
OE7BOE-7 OE7RMT-7 02/16 12:34:41z Send another 73 de Robert und guten Aufstieg{73
OE7BOE-7 OE7FMH-9 02/16 11:52:58z Send another Servus Franz!73 de Robert,schoenen Sonntag!{72
OE7AAI-9 OE7BOE-7 02/15 14:40:42z Reply I'm driving - no answer possible!
OE7BOE-7 OE7AAI-9 02/15 14:40:34z Send another Servus Manfred!73 de Robert {71
OE7BOE-7 OE7DRT-7 02/02 19:29:51z Send another servus{70
OE7BOE-7 OE7RMT-9 02/02 19:18:16z Send another hi{69
OE7MOV-7 OE7BOE-7 02/01 06:38:45z Reply Hallo Robert,test aus Enns OberO,de Martin {53