OE1KEB-9 messages


fromtotime message
OE1KEB-9 OE3LCR-12 09/23 16:09:56z Send another Testmaseeg via LoRaTracker 73 de Karl OE1KEB
OE1KEB-9 EMAIL oek 09/20 17:57:17z Send another b1@gmail.com:Test via LoraTracker
OE1KEB-9 OE1ACM-29 09/20 14:33:03z Send another Test 02
OE1KEB-9 oekeb1@gm 09/20 12:27:21z Send another il.com:Test via LoRa
OE1KEB-9 OE3DBW-12 09/20 12:16:42z Send another sollte am direkten Wege bei dir ankommen 73 de Karl
OE1KEB-9 OE3DBW-12 09/20 11:54:21z Send another Test via LoRa Tracker 73 de Karl
OE1KEB-9 OE1PYW-18 09/20 11:44:22z Send another Hallo Peter. Anbei eine Message via LoRa Tracker 73 de Karl OE1KEB
OE1KEB-9 OE1ACM-29 09/20 11:41:21z Send another Test
OE1KEB-9 OE1ACM-29 09/10 11:37:43z Send another No GPS-Fix Batt=0.00V {190