IZ6ENY messages


fromtotime message
IZ6ENY IZ6ENY-14 10/14 15:19:39z Send another [AA] sono in it dmr{39
IZ6ENY-14 IZ6ENY 10/14 15:19:37z Reply ciao{1
IZ6ENY IK6IHH-7 10/05 16:55:58z Send another ma dove sei?{38
IZ6ENY IK6IHH-7 10/05 16:53:14z Send another 73{37
IZ6ENY IZ6FGP 10/05 16:01:08z Send another 73{36
IZ6ENY IK6ZKE-9 10/05 08:06:05z Send another 73{35
IZ6ENY DK4XI-13 09/21 09:07:26z Send another 73{34
IZ6ENY IK6FBY-N 08/24 16:47:20z Send another 73{33
IZ6ENY IZ6FZS-1 08/24 16:45:51z Send another 73{32
IZ6ENY IW6NBX 08/24 16:44:09z Send another 73{28
IZ6ENY IK6IHH-9 08/24 16:43:43z Send another 73{27
IZ6ENY IZ6ENY 08/24 16:42:36z Send another 73{31
IZ6ENY IZ6ENY 08/24 16:42:11z Send another 73{30
IZ6ENY IZ6ENY 08/24 16:41:53z Send another 73{29
IZ6ENY IK6IHH-5 08/16 18:20:17z Send another 73{00