IZ4EFV messages


fromtotime message
IZ4EFV IW1GAV 06/09 07:47:48z Send another APU25N,TCPIP,IR4U-2*
IZ4EFV IT9YBG-1 06/06 18:01:00z Send another rej3
IT9YBG-1 IZ4EFV 06/06 17:55:52z Reply 73{3
IZ4EFV YU7NIM-1 06/03 03:45:34z Send another rejRJ}
YU7NIM-1 IZ4EFV 06/03 03:44:37z Reply info{RJ}
IZ4EFV YU7NIM-1 06/03 03:43:42z Send another facebook radio club il passatore 73 fratelli
IZ4EFV YU7NIM-1 06/03 03:43:32z Send another rejRI}
YU7NIM-1 IZ4EFV 06/03 03:43:05z Reply hello{RI}
IZ4EFV IW1GAV 06/01 07:14:29z Send another APU25N,TCPIP,IW4EGP*
IW1GAV IZ4EFV 06/01 07:14:15z Reply ?APRST