IZ1XBB-2 messages


fromtotime message
IZ1XBB-2 IZ1XBB-2 05/02 21:33:04z Send another BITS.11111111,Telemetry
IZ1XBB-2 IZ1XBB-2 05/02 21:33:04z Send another EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
IZ1XBB-2 IZ1XBB-2 05/02 21:33:03z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
IZ1XBB-2 IZ1XBB-2 05/02 21:33:03z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
IW2KWV IZ1XBB-2 04/28 09:15:04z Reply ?APRST
IZ1XBB-2 IZ1XBB-2 03/29 16:56:16z Send another EQNS.0,0.075,0,0,10,*0,10,0,0,1,,0L0,0
IZ1XBB-2 IZ1XBB-2 03/27 14:03:21z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,3
IZ1XBB-2 IZ1XBB-2 03/22 10:31:11z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,Onn,On,Hi,Hi,Hi,Hi
IZ1XBB-2 IZ1XBB-2 03/22 05:35:59z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O144.800 WIDEn-N