IZ1XBB-1 messages


fromtotime message
IZ1XBB-1 IZ1XBB-1 02/03 22:53:38z Send another BITS.11cmd:111111,Telemetry
IZ1XBB-1 IZ1XBB-1@ 01/20 11:48:29z Send another eHT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
IZ1XBZ-1 IZ1XBB-1 01/20 10:23:29z Reply UNIT.VoltPkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
I1URL IZ1XBB-1 01/13 20:54:21z Reply prova
IZ1XBB-1 IZ1XBB-1 01/07 00:54:51z Send another md::EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
IZ1XBB-1 IZ1XBB-1 01/06 19:59:27z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hcmd:i,Hi,Hi
IZ1XBB-1 IZ1XBB-1 12/29 18:48:52z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
IZ1XBB-1 IZ1XBB-1 12/29 18:48:15z Send another BITS.11111111,Telemetry
IZ1XBB-1 IZ1XBB-1 12/29 18:48:14z Send another EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
IZ1XBB-1 IZ1XBB-1 12/29 18:48:13z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
IZ1XBB-1 IZ1XBB 12/27 23:30:45z Send another
IZ1XBB-1 IZ1XBB-1 12/23 15:34:51z Send another EQNS.0,0.076,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0Wr`f`bbb@ࢤd@஢d@:IZ1XBB-1 :BITS.11111111Telemetry
IZ1XBB-1 IZ1XBB0 12/17 19:56:33z Send another PARM"Vin,Rx1h,Dg1h,uff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4