F4KIO messages


fromtotime message
F4KIO F4KIO 09/22 07:09:45z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I,Telemetry test
F4KIO F4KIO 09/19 01:05:15z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 09/08 05:55:49z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2 :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 09/02 17:30:41z Send another EQNS.0,0.075,0,0,1
F4KIO F4KIO 09/02 09:30:02z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4K`f` 09/02 07:55:00z Send another @`h@h@⮒d@a:F4KIO :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 09/02 04:55:05z Send another EQNS.0,0.075,0,0
F4KIO F4KIO 09/02 03:25:02z Send another EQNS.0,0.075,0,111,Telemetry test
F4KIO F4KIO 09/02 03:25:01z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 09/02 03:09:48z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 09/02 02:54:46z Send another EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0 test
F4KIO F4KIO 09/02 01:39:52z Send another EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,test
F4KIO F4KIO 09/02 01:39:51z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,IUNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 09/01 21:44:35z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,75,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 09/01 19:29:21z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3ry test
F4KIO F4KIO 09/01 16:34:13z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,H test
F4KIO F4KIO 09/01 16:19:13z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2, :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO09.6 09/01 14:59:13z Send another W#PLXDigi+GT3TP Digi ARA35
F4KIO F4KIO 09/01 13:19:09z Send another EQNS.BITS.11111111,Telemetry test
F4KIO F4KIO 09/01 13:19:08z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I4KIO :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 09/01 12:33:58z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None:F4KIO :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/31 04:32:16z Send another UNT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/30 12:51:12z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,H.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/29 23:45:28z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,H5,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/29 19:20:12z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,:UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/19 05:31:10z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/18 05:04:45z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,75,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/09 17:48:22z Send another BITS.11111111,Telemetry test
F4KIO F4KIO 08/09 17:48:21z Send another EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/09 17:48:21z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/09 17:48:20z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4K@⮒ 08/09 09:53:11z Send another d@a:F4KIO :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/09 08:12:59z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi, :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/09 07:38:01z Send another EQNS.0,04KIO :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/09 07:23:09z Send another Ed@a:F4KIO :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/09 07:17:58z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,H :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/09 07:13:00z Send another EQNS.0,0.0IO :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/09 07:12:55z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/09 07:12:51z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3 :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 08/09 07:08:01z Send another EQ@a:F4KIO :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/09 07:07:52z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,:PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 08/09 06:58:01z Send another EQNS.:F4KIO :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/09 06:57:50z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4:F4KIO :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 08/09 06:17:58z Send another EQNS.0,0.075,0,0,EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/09 06:17:49z Send another
F4KIO F4KIO 08/09 00:12:33z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,IO :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/09 00:02:37z Send another EQNS:F4KIO :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/08 23:32:36z Send another EQNS.0,0.KIO :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/08 23:12:34z Send another EQNS.0,F4KIO :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/08 20:47:17z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2, :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 08/08 18:22:08z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2 :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 08/08 15:32:04z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O:F4KIO :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 08/08 08:11:34z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1KIO :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 08/08 07:11:31z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,:UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/08 06:31:29z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/08 01:36:16z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On:F4KIO :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/08 01:36:12z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,:F4KIO :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 08/08 01:21:20z Send another EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/08 00:56:10z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,Non@⮒d@a:F4KIO :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/07 22:31:04z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,Ond@a:F4KIO :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/07 21:51:02z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,@⮒d@a:F4KIO :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/07 20:45:57z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,F4KIO :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/07 20:40:56z Send another EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/07 20:30:56z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I4KIO :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 08/07 20:25:55z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A@⮒d@a:F4KIO :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 08/07 20:20:57z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,O:F4KIO :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/07 20:15:55z Send another UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,H4KIO :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
F4KIO F4KIO 08/07 19:50:56z Send another EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,10,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0
F4KIO F4KIO 08/07 19:35:53z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,F4KIO :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 08/07 19:00:51z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5@⮒d@a:F4KIO :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
F4KIO F4KIO 07/18 05:33:26z Send another EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0M
F4KIO F4KIO 07/15 08:39:36z Send another PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,A5,O1,O2,O3,O4,I1,Telemetry test