YO8RAA-9 messages


fromtotime message
YO8RAA-9 BLNQSL1/1 03/23 07:54:05z Send another YO8RAA-3,YO8RAA-8
YO8RAA-9 BLNQSL1/1 03/22 09:28:25z Send another YO8RAA-2,YO8RAA-8
YO8RAA-9 SAT 03/22 09:25:19z Send another Hello to all . 73 Mircea
YO8RAA-9 SV2CPH-1 03/18 13:10:10z Send another yo8raa@yahoo.com
YO8RAA-9 Heard 03/18 13:10:05z Send another YO8RAA-5,SV2CPH-1
YO8RAA-9 EMAIL 03/09 12:52:24z Send another hello via satellite