WA4ETI messages


fromtotime message
KK4NAM WA4ETI 08/29 13:01:54z Reply qsl thx 73{05
WA4ETI KK4NAM 08/29 13:00:40z Send another Hello from NW Georgia!