KC7JPC-7 messages


fromtotime message
KC7JPC-7 KC9YTT 12/01 22:58:08z Send another 73 from dn17 kc7jpc
KC9YTT KC7JPC-7 12/01 22:49:49z Reply Your 599 in Williamsfield, Illinois! 73's
KC7JPC-7 AD7FC-7 11/30 05:16:29z Send another Hi de kc7jpc DN17 in WA.{18
KC7JPC-7 KS9O 11/30 05:16:23z Send another TNX for call de kc7jpc{16
KC7JPC-7 KS9O 11/30 05:14:51z Send another Hi de kc7jpc DN17 in WA.{15
KI7UXT-7 KC7JPC-7 11/30 03:38:42z Reply Nice to hear you today.{19
KI7UXT-7 KC7JPC-7 11/30 03:38:38z Reply QSL de DN17 in WA,73.{18