AC8YU-7 messages


fromtotime message
AC8YU-7 AC2KU-1 05/13 18:21:50z Send another Hi AC8YU/4-7{25
AC8YU-7 K8SAR-6 05/13 18:20:52z Send another Hi AC8YU/4-7{23
N6UA-9 AC8YU-7 05/13 18:20:47z Reply Hi from DN80 NE Colorado{91
AC8YU-7 K0KOC-7 05/13 18:20:18z Send another Hi AC8YU/4-7{22
KA0AZS AC8YU-7 05/07 19:39:49z Reply Recived at OH EM79 73{VI}
VA3NNA AC8YU-7 05/07 14:33:31z Reply UR 599 in FN03ks ONTARIO QSL?
AC8YU-7 AC2KU-1 05/07 14:32:43z Send another Hi From MI EN72 - QSL?{12
AC8YU-7 CQ 05/07 14:31:24z Send another Hi From MI EN72 - QSL?{11
K0FFY AC8YU-7 05/06 22:05:20z Reply QSL. TNX/73!{91
AC8YU-7 K0FFY 05/06 22:04:49z Send another 73 de AC8YU-7 EN72{6
PSAT AC8YU-7 05/06 22:04:13z Reply W^31 NW^41 NE LOS 6m48s{ID}
AC8YU-7 PSAT 05/06 22:04:13z Send another 73 de AC8YU-7 EN72{5
W8LR AC8YU-7 05/06 22:03:46z Reply AA:599 TNX QSO DE W8LR
AC8YU-7 W8LR 05/06 22:03:05z Send another Hi de Dave AC8YU EN72{3
AC8YU-7 KE0JMK-7 05/06 15:24:27z Send another Hi de Dave AC8YU EN72{1
AC8YU-7 KE0JMK-7 05/06 15:24:24z Send another Hi de Dave AC8YU EN72{0